هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پرداخت 70 تا 80 درصد قیمت ملک با لیزینگ مسکن

دبيرکل کانون شرکتهاي ليزينگ از تشکيل چند کارگروه ويژه براي بررسي ضوابط ليزينگ مسکن خبر داد و گفت: با اجرايي شدن ليزينگ مسکن 70 تا80درصد قيمت ملک به صورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب خريد مسکن با قيمت ارزان امکان پذير خواهد شد.

احمد شيرواني در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اينکه کارگروههاي مختلفي براي نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي ليزينگ در بانک مرکزي تشکيل شدهاست، افزود: بانک مرکزي معتقد است که دست شرکتهاي ليزينگ بايد باز باشد زيرا اين شرکتها در ايران تنها به فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک ميپردازند.

وي درخصوص ليزينگ مسکن اظهار داشت: دو کارگروه تخصصي ليزينگ مسکن در وزارت راه و شهرسازي تشکيل شده و به زودي نتايج فعاليتهاي تخصصي به بانک مرکزي براي تصميم گيري ارجاع خواهد شد.