هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رشد 16 درصدی اعتبارات عمرانی

معاون بودجه سازمان مديريت و برنامهريزي با بيان اينکه در لايحه بودجه 94 اعتبارات هزينهاي با کمترين رشد ممکن 11.4 درصد تنظيم شد، گفت: اعتبارات عمراني تا 16 درصد رشد داشته است.

فرهاد دژپسند با بيان اينکه دولت فارغ از تحولات نرخ نفت، از ماههاي ابتدايي سال جاري انضباط مالي را در دستور کار قرار داد، افزود: در سال جاري برخلاف رويه معمول، تنظيم بودجه از اوايل خردادماه آغاز شد.

معاون بودجه سازمان مديريت و برنامهريزي اظهار داشت: بودجهريزي عملکردي که در انضباط مالي مؤثر است توسط دولت بحث و بررسي شد و در دستور کار قرار گرفت. وي با بيان اينکه ساماندهي طرحهاي عمراني انجامشده است، گفت: متأسفانه با مشکلي به نام طرحهاي نيمهتمام مواجه هستيم که بايد آن را ساماندهي کنيم.