هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسهیلات مسکن مهر زودتر تزریق شود

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت بايد در تحويل پروژههاي مسکن مهر کمکرسان وزارت راه و شهرسازي باشد گفت: براي تسريع روند ساختوساز اين پروژهها بهتر است مبلغ جديدي که به تسهيلات مسکن مهر افزودهشده هر چه زودتر به پروژهها تزريق شود.

نبيالله احمدي با بيان اينکه به پايان رساندن پروژههاي مسکن مهر يکي از اولويتهاي کشور محسوب ميشود اظهار کرد: مسکن مهر در زمان وعده دادهشده تحويل مردم نشد و براي بهبود روند ساختوساز سادهترين راه ممکن اين است که تسهيلاتي به پيمانکاران براي تکميل اين پروژهها پرداخت شود.

وي با تأکيد بر اينکه دولت بايد براي بستن پرونده مسکن مهر اهتمام جدي نشان دهد و به وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه کمک کند، اظهار کرد: هر چه تکميل اين واحدهاي مسکوني به تأخير بيفتد هزينهها بالاتر ميرود و توان مردم براي پرداخت آوردهها کمتر ميشود.