هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   202   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتخاب دبیر کل و رئیس اتاق تعاون ایران

بــــــه گزارش پيام ساختمان و بـه نقل از  روابـط عمومي اتـاق تعاون، ماشاالله عظــــيمي از سـوي هيئترئيسه بهعنوان دبير کل جديد اتاق تعاون ايران انتخاب شد.بنا به همين گزارش در اولين جلسه هيئترئيسه اتاق تعاون ايران که با دستور جلسه انتخاب رئيس و نايبرئيس و دبير کل تشکيل يافته بود، بهمن عبدالهي با اکثريت آرا بهعنوان رئيس اتاق  تعاون ايران انتخاب شد.همچنين در اين جلسه اسماعيل خليل زاده  بهعنوان نايبرئيس و ماشاالله عظيمي با حفظ سمت به عنوان منشي هيئترئيسه برگزيده شدند.