هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چگونه یك قفسه مدرن بسازیم؟

کارهاي زيادي وجود دارند كه شما ميتوانيد بهتنهايي آنها را در خانه خود انجام دهيد، اما برخي از اين پروژهها نسبت به بقيه از جذابيت بيشتري برخوردارند و اين کار كه عكس كاملي از آن را ميبينيد، از آن دسته پروژههايي است كه حتماً عاشق آن ميشويد.

همانطور كه ميبينيد اين پروژه يك قفسه ديواري است كه هم زيبا و ساده است و هم اين امكان را دارد كه بتوان جاي قفسهها را در آن تغيير داد. ساخت اين قفسهها نيز راحت است و فقط نياز به كمي صبر و دقت دارد. در اين مطلب نحوه ساخت اين قفسه را به شما آموزش ميدهيم.

مواد و مصالح

تختههاي ضخيم يا تختههاي سهلايي بزرگ كه بهراحتي خرد نشوند

ميخهاي چوبي،كاغذ سنباده

تختههاي چوبي كه از آنها بتوان بهعنوان قفسه استفاده كرد.

ابزار

دريل قوي

اره (اگر به نجاري دسترسي داريد از آنها بخواهيد تختهها را طبق اندازههاي شما برش دهند)

مته سرپهن

خطکشتي يا خطكش معمولي

مداد

نحوه كار و دستورالعمل

1.كار را با مشخص كردن جاي حفرهها بر روي تخته چوبي شروع كنيد. ميتوانيد از نرمافزار

Illustrator  استفاده كنيد. ميتوانيد اين كار را با يکتکه كاغذ و يك مداد انجام دهيد، يا هر چيز ديگري كه براي شما راحتتر و در دسترستر است. 

 2. وقتي از محل قرارگيري حفرهها مطمئن شديد و طرح شما نهايي شد، جاي حفرهها را با مداد روي تخته چوبي مشخص كنيد.

نكته: استفاده از خطكش تي در اين مرحله بسيار سودمند و مفيد است و ميتواند دقت شما را در كار بسيار بالا ببرد. اگر خطكش تي در دسترس نداريد، اندازههاي خود را بيش از يکبار بررسي كنيد تا از محل دقيق حفرهها بر روي تخته چوبي مطمئن شويد.

 3. از مته سرپهن استفاده كنيد و محل مشخصشده حفرهها روي تخته چوبي را دريل كنيد. بيشترين تلاش خود را بكنيد تا دريل صاف و عمود بر روي حفرهها قرار بگيرد، زيرا اين كار باعث ميشود در پايان كار ميخهاي چوبي بهخوبي در درون حفرهها جاي بگيرند و درد سري براي شما ايجاد نكنند. من در اين مرحله بيشترين تلاش خودم را انجام دادم، چراكه انجام درست اين مرحله درنتيجه نهايي كار تأثير بسزايي دارد.

 4. پسازاينکه اولين حفره را دريل كرديد، يك ميخ چوبي درون آن قرار دهيد تا از انجام درست كار خود مطمئن شويد و بعد به كار ادامه دهيد.

 5. اکنونکه حفره اول را چك كردهايد، ميتوانيد بقيه حفرهها را بر روي تخته چوبي دريل كنيد.

 6.  حالا بخش مهمي از كار انجامشده است و بهاحتمالزياد بيش از 5 دقيقه هم طول نكشيده است.

 7. پسازآنکه همه حفرهها دريل شدند، تمام خاك ارهها را از سطح چوب جدا كنيد و تخته را برعكس كنيد تا تمام خردههاي چوب از سطح تخته جدا شوند. براي اين كار از فرچه هم ميتوانيد استفاده كنيد.

 8. اگر تخته چوبي شما هم روي سطحي كه كار كردهايد خرابيهاي زيادي دارد، بههيچوجه نگران باشيد، زيرا اينطرف تخته طرفي است كه هيچكس آن را نخواهد ديد و شما از طرف ديگر تخته بهعنوان سطح اصلي استفاده خواهيد كرد.  فقط خرده چوبهاي بزرگ را از روي سطح تخته چوبي جدا كنيد تا مشكلي در نصب آن به ديوار ايجاد نشود.

 9. پسازاينکه خرده چوبها از سطح جدا شد، تخته چوبي را برگردانيد و سطح آن را سنباده بزنيد تا ظاهري صاف و يكدست داشته باشيد.  سنبادهها را لولهکرده و آن را درون حفرهها بكشيد تا از شر هرگونه سطح زبر، دندانهدندانه، و غير صيقلي راحت شويد.

 10. اكنون، اگر از طرح خود استفاده كردهايد (يا اگر از اندازههاي من استفاده كردهايد)، عمق قفسههاي خود را اندازه بگيريد و اين عمق را بهاندازه ضخامت تخته چوبي خود اضافه كنيد. عدد بهدستآمده طول ميخ چوبي شما را نشان ميدهد. ميخهاي چوبي را بهدقت با اره ببريد يا اگر نياز است آنها را به نجاري محل خود ببريد تا او براي شما اين كار را انجام دهد.

11. آخرين مرحله بريدن تختههاي چوبي بهاندازه دلخواه است تا ابعاد قفسههاي شما مشخص شود. تعداد و ابعاد اين قفسهها کاملاً به شما بستگي دارد و ميتوانيد آن را بر اساس نيازهاي خود برش دهيد. ميخهاي چوبي را بهدلخواه درون حفرهها قرار دهيد و سعي كنيد به آنها چيدماني خاص و زيبا بدهيد. سپس تختههاي چوبي را برش دهيد و آنها را در محلهاي مشخصشده قرار دهيد.

 اكنون شما يك قفسه ديواري بسيار زيبا كه كاربردهاي زيادي هم در خانه شما خواهد داشت در اختيارداريد.