هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایزه جهانی تهران به فرشاد نصراللهی رسید

دکتر فرشاد نصراللهي، پژوهشگر حوزه صرفهجويي انرژي در معماري و شهرسازي موفق شد در هفتمين جشنواره بينالمللي برترينهاي پژوهش و نوآوري، جايزه جهاني تهران در بخش کتاب را به دست آورد. کتاب دکتر نصراللهي با عنوان « ساختمانهاي اداري سبز در محور زيست شهري پايدار» در اين جشنواره بينالمللي جايزه برترين کتاب را دريافت کرد.

جشنوارههاي بينالمللي برترينهاي پژوهش و نوآوري مديريتشهري، تمرکز بر ايدهها و راهکارهاي جديد در ابعاد مختلف توسعه پايدار با هدف ياري سياستگذاران براي افزايش کارآيي اقتصاد شهري، پايداري زيستمحيطي، برابري اجتماعي و توسعه شهري را محور قرار داده و زمينه به اشتراکگذاري برترين آثار علمي توليدشده در خصوص مديريت شهري را فراهم آورده است. اين جشنواره توسط مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران در هفت محور شهر و سبک زندگي، جامعه، فرهنگ و ارتباطات شهري، شهر اسلامي- ايراني، زيست شهري پايدار، دولت، حاکميت و اقتصاد شهري، شهرسازي و آمايش فضاي شهري و زيرساختها و خدمات شهري برگزار کرديد. ازجمله اهداف برگزاري اين جشنواره ايجاد محيطي مناسب جهت تکريم مقام برتر انديشمندان و نخبگان، شناسايي و ترويج روشهاي علمي مديريت شهري، تقويت کاربست پژوهشهاي نظري و دستاوردهاي علمي و تجارب جهاني شهري، ايجاد زمينه تعامل و همکاريهاي علمي بين محققين و همچنين گسترش مشارکتهاي پژوهشي در ابعاد بينالمللي است.

دکتر نصراللهي، کتاب « ساختمانهاي اداري سبز در محور زيست شهري پايدار» را با همکاري دانشگاه فني برلين و دانشگاه هنر برلين تأليف نموده و ناشر آن انتشارات دانشگاه فني برلين است. اين کتاب به تأثير معماري بر مصرف انرژي ساختمانها در اقليم منطقه تهران پرداخته و روشي براي طراحي ساختمانهاي انرژي کارا و سبز ارائه مينمايد.

رئيس مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران در مراسم افتتاحيه هفتمين جشنواره بينالمللي پژوهش و نوآوري و کنفرانس مديريت شهري (جايزه جهاني تهران) گفت: هفتمين جشنواره بينالمللي پژوهش و نوآوري امسال با استقبال مضاعفي از سوي دانشگاهها و مراکز داخلي و خارجي مواجه شد و 3608 اثر داخلي شرکت کردند و کشورهاي خارجي امسال رشد 100 درصدي داشتند، بهگونهاي که در اين جشنواره 36 کشور خارجي حضور داشتند. بابک نگاهداري در مراسم افتتاحيه هفتمين جشنواره بينالمللي جايزه جهاني تهران ضمن بيان اين مطلب افزود: تهران شهري دانشبنيان و هوشمند تعريفشده است. ما نميتوانيم بدون فراهم کردن زيرساختهاي پژوهشي لازم به دنبال يک جهان شهر باشيم.