هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

محبوب‌ترین سبک‌های طراحی داخلی

در ابتداي هر پروژه طراحي داخلي، براي طراح اين پرسشها ايجاد ميشود که چه سبکي را بايد انتخاب کنم؟ به چه سبکي علاقهمندم و چه سبکي براي طراحي اين فضا مناسب است؟ با چه سبکي احساس راحتي ميکنم؟

سبک مناسب، براي طراحي يک اتاق و يا کل خانه، يک خانه ييلاقي و يا يک عمارت بزرگ، بر اساس فضاي موجود و مقتضيات آن متغير است. در نشريه شماره قبل تعدادي از سبکهاي  دکوراسيون جهاني را براي شما معرفي کرديم . در ادامه نيز مجموعهاي از رايجترين و محبوبترين سبکهاي طراحي داخلي  را به شما معرفي ميکنيم. البته در زمينه دکوراسيون داخلي، سبکهاي بيشتري وجود دارد و روز به روز بر تعداد آن افزوده ميشود اما ميتوانيد از اين ليست براي به دست آوردن درک بنيادين از سبکهاي رايج طراحي داخلي، ويژگيها و تفاوت ميان آنها و چگونگي ايجاد آن استفاده کنيد:

طراحي داخلي به سبک مدرن

سبک طراحي داخلي مدرن، در اصل در سال 1919 توسط گروهي از طراحان اروپايي مکتب «باوهاوس»  آلمان آغاز شد. فلسفه باوهاوس بهطور خلاصه به کارگرفتن ترکيبي از «فرم» و «عملکرد» در هر نوع طراحي است.  در سبک مدرن از خطوط ساده و بيپيرايه استفاده ميشود و  تأکيد آن بر عملکردگرايي و اجتناب از تزيينات زياد و حذف عناصر تزييني غيرضروري است که در بسياري از سبکها ديده ميشود. به عقيده برخي افراد، سبک مدرن بيشازحد ساده، سرد و يا خشن است، اما اگر بهخوبي برنامهريزي و اجرا شود، حس آرامش و سادگي را به خانه شما ميآورد.

سبک مدرن با نهايت بهرهگيري از فضا و استفاده از ترفندهايي براي بزرگتر نشان دادن فضاها، براي آپارتمانها و فضاهاي کوچک بسيار مناسب است. بافتهاي ميني ماليستي، فرمهاي هندسي جسورانه، استفاده از يک رنگ ملون در کنار رنگهاي خنثي و ترکيببنديهاي نامتقارن از شاخصههاي اصلي اين سبک است.

ويژگيهاي اصلي سبک طراحي داخلي مدرن

استفاده از خطوط ساده و بيپيرايه

ارجحيت عملکرد (نسبت به فرم)

اجتناب از اکسسوري ها و عناصر تزييني زياد و غيرضروري

کمترين استفاده از بافتها

ترکيببندي و تعادل «نامتقارن» در مبلمان و طراحي فضا.

طراحي داخلي به سبک معاصر

اصطلاحات «طراحي داخلي مدرن» و «طراحي داخلي معاصر»، با وجود تفاوتهايي که با يکديگر دارند، اغلب  به جاي هم مورداستفاده قرار ميگيرند. طراحي داخلي معاصر ميتواند تنها به معناي ظاهري مطابق مد روز، و شيوههايي باشد که در دوران حاضر مورداستفاده قرار ميگيرد؛ درحاليکه طراحي داخلي مدرن به سبکي با خطوط بيپيرايه و استفاده از فرمهاي هندسي مدرن گفته ميشود. اينکه سبک مدرن بخشي از ظاهر مد کنوني و شيوههاي رايج است، تفکيک اين دو سبک را از يکديگر دشوار مي گند.

طراحي داخلي معاصر ـ بدون ايجاد درهمريختگي و يا تاريکي ـ فضاهاي راحتتر و گرم تري دارد و سبکي است که هم مناسب خانههاست و هم فروشگاهها و ادارهها. خانههاي سبک معاصر ميتواند فضايي آرام و دنج داشته باشد. عنصري که بيش از هر چيز به اين سبک هويت ميبخشد، «خط» است. خط ميتواند در استفاده از سقفهاي بلند، لبههاي «مربع شکل» مبلمان، خطوط طولي کفپوشهاي چوبي، پادريها، پنجرههاي ساده و فرمهاي هندسي تزيينات ديواري و اکسسوري ها به کار آيد. در اين سبک فضاهاي منفي (فضاهاي بين مبلمان، فضاهاي خالي روي ديوار، فضاهاي نزديک به سقف) درست بهاندازه فضاهاي پوشيده شده از اشيا، اهميت دارد.

در مبلمان سبک معاصر، استفاده از فرمهاي هندسي و نرم ضرورت دارد. روکشهاي مبلمان معمولاً به رنگهاي خنثي (سياه، سفيد، خاکستري، کرم و قهوهاي) در ميآيند و عموماً ساده، بدون تزيينات و پيچوتاب هستند. بهطور خلاصه، در طراحي معاصر فضاهاي داخلي به «مختصر و مفيد» بودن توجه ميشود.

جمعبندي ويژگيهاي شاخص طراحي داخلي معاصر

 مطابق مد روز

استفاده جسورانه اما بدون تزيينات، از خطوط و فرمهاي اصلي

  توجه و اهميت دادن به فضاهاي منفي (بهاندازه فضاهاي مبله شده و مثبت

  استفاده از فرمهاي هندسي ساده و نرم

استفاده از مبلمان هاي سفارشي و منحصربهفرد.

طراحي داخلي به سبک “ميني ماليستي”.

معماري ميني ماليستي در اواخر دهه 1980 در لندن و نيويورک رواج پيدا کرد. در اين دوره، طراحان با استفاده از اشياي سفيدرنگ، نورپردازي سفيد يخي و يا آبي، طراحي فضاهايي بزرگ با حداقلِ استفاده از اشيا و مبلمان در جستجوي دستيابي به «سادگي مطلق» بودند.

ايده اصلي طراحي ميني مال کم کردن حواشي، و رسيدن به کيفيتهاي بنيادي و «سادگي» است. ميني ماليسم، ساده کردن فضاهاي زندگي و آشکارسازي خصيصههاي بنيادي ساختمانهاست، بهمنظور آنکه نگرشي ساده نسبت به زندگي در افراد ايجاد کند. اين سبک، از فلسفه «ذن»، و همچنين از طراحي سنتي ژاپني الهام گرفته است.

بهکارگيري فرمهاي اصلي هندسي، عناصري عاري از تزيينات، استفاده از سادهترين متريال و تکرار سازهها، موجب القاي حس نظم، و تقويت کيفيات بنيادين ميشود. حرکت نور طبيعي در ساختمانهاي ميني ماليستي فضاهايي ساده و تميز را آشکار ميکند. در اين سبک براي نگهداري اشيا، از فضاهايي مخفي و هوشمندانه استفاده ميشود.

ويژگيهاي اصلي سبک طراحي داخلي ميني ماليستي

استفاده از رنگهاي خنک، و نورپردازي سفيد يا آبي

فضاهاي بزرگ و باز با کمترين تعداد مبلمان و دکور (تنها ضروريات)

فضاهاي نگهداري مخفي

بهکارگيري نور طبيعي.