هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانـه کوشیـنو

طرح « تادائوآندو » براي خانه کوشينو شامل دو محوطه مستطيلي موازي بههمپيوسته ميشود. قسمتي از اين شکلها در زمين شيبدار پارک ملّت (National park) فرو رفته و بر زيبايي بصري منظره آن افزوده است. اين سازه با دقت بهگونهاي در اين مکان قرارگرفته که نيازي به قطع کردن درختاني که از قبل در آنجا وجود داشتهاند، نبوده است و درواقع اين سازه پاسخي است به سازگاري و نزديکي با اکوسيستم، درحاليکه شکل بتني و محکم و خشن آنها با استفاده از يک نورپردازي جذاب و نشاطبخش، طبيعيتر به نظر ميرسد.

بخش شمالي شامل دوطبقه مرتفع با يک اتاق نشيمن دو برابر بلندتر، يک آشپزخانه و يک اتاق نهارخوري در طبقه اول، با يک اتاقخواب بزرگ و يک اتاق مطالعه در طبقه دوم است. بخش جنوبي سازه شامل شش اتاقخواب بچه که بهصورت خطّي منظّم شدهاند، يک حمام، و يک لابي ميباشد. اين دو بخش از طريق يک تونل زيرزميني شيبدار که در زير پلههاي خارجي حياط قرارگرفته، به هم متصل شدهاند.

آندو از فضاي ميان دو منشور با قاعده مستطيل شکل، بهعنوان راهي براي نشان دادن، و بيان طبيعت بنيادي و اصلي مکان استفاده کرده است. اين فضا حياطي سرپوشيده را مشخص ميکند که بهصورت خط فاصله در نقشهبرداريهاي معمولي نشان داده ميشود. مجموعهاي وسيع از پله، زمين شيبدار را به فضاي محصور خارجي وصل ميکنند و اجازه نفوذ نور را به حياط فرورفته که در سطح پايينتر قرارگرفته و در جايي که درختان سايه مياندازند، را ميدهد. اين فضاي مستقل و خودمختار ترکيب طبيعت از طريق سازههاي مرتب و منظم با تصنعي شدن را، نشان ميدهد. روزنههاي کوچک و باريک بر روي نماي سردر نزديک پلکان خروجي بهمنظور تنظيم دشوار نور و سايه، بهطور طبيعي به فضاي دروني به وجود آمدهاند. اين الگوها تنها امکان عبور مقداري تزئيني ( نور ) را به يک اتاق فراهم ميآورند. ساير شکافها در سطوح گوناگون بهمنظور ايجاد همان اثر نورپردازي پيچيده، در سرتاسر فضاي خانه ايجادشدهاند.