هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راندمان 110 درصدي بويلرهاي چگالشي

گروه تأسيسات: چند ماه پيش فرشاد اميرخاني دبير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران در گفتگو با پيام ساختمان با انتقاد از عدم سرمايهگذاري دولت در مجهز كردن موتورخانهها به بويلرهvاي چگالشي گفت: «بارها پيشنهاد دادهايم كه اگر وزارت نفت يا هر ارگان ديگري به مردم سوبسيد بدهد سرمايه آن در عرض يك سال بازمي گردد اما متأسفانه در اين بخش كه بسيار سادهاست هنوز جوابي نگرفتهايم .» بويلرهايي كه به گفته اميرخاني ميتواند راندمان موتورخانهها را تا دو برابر افزايش دهد، قيمت آن كمي بالاتر است و به همين دليل به سرمايهگذاري دولت نياز داد.

اكنون رضا فضلي، كارشناس شركت بهينهسازي مصرف سوخت از طرحي خبر ميدهد كه تا كنون توانستهاست 5/11 مگاوات حرارت در تعداد 15 دستگاه ساختمان شركت ملي نفت به اجرا برساند. همين خصوصيات موجب شدهاست كه در بسياري از ساختمانهاي مهم دولتي به ويژه در آلمان اين بويلرها مورد استفاده قرار بگيرد. ساختمانهايي مانند ساختمان پارلمانهاي آلمان و يونان، كاخ كرملين روسيه، ساختمان پارلمان اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ و استاديومهاي آليانس آره نا (ورزشگاه اختصاصي بايرن مونيخ) و استاديوم سانتياگو برنابئو (ورزشگاه اختصاصي رئال مادريد) از آن جمله هستند.

مشخصات كلي

نخستين مرتبه اين بويلرها در سال 1980 ميلادي توليد شدند و طي سالها عملكرد آنها بهبود يافت تا اينكه در سالهاي اخير ظاهري شيك و كوچك شبيه خودرو پيدا کردند. در كشور ما شركت مبنا كه شركتي تخصصي در زمينه مديريت و بهرهوري مصرف سوخت انرژي است از سال 1388 اين پكيجهاي مركزي چگالشي را طراحي و اجرا نمود.

بويلرهاي چگالشي در سه نوع پكيج ديواري چگالشي گازسوز CGB‌- K براي زيربناي 350 مترمربع، CGB براي گرمايش و آب گرم تا 3500 مترمربع و مدل MGK جهت ساختمانهايي با زيربناي 30 هزار مترمربع طراحي شدهاست. بر اساس اطلاعات درج شده بر روي محصول بالاترين نشانهاي كيفيت، كارايي و محيط زيست اروپا مانند NOx5‌، DVGW‌، RAL‌- UZ‌- 61 را كسب كردهاست. به همين دليل اين محصول به دليل راندمان بالا و آلودگي كم دوستدار طبيعت به شمار ميرود؛ به گونهاي كه تا 50درصد صرفه جويي در مصرف انرژي نسبت به ديگر محصولات گرمايشي دارد. البته در مقايسه با محصولات پرمصرف انرژي بيشك بهرهوري بيش از 50درصد صرفه جويي خواهد داشت.

بويلرهاي معمولي

در بويلرهاي معمولي بخشي از گرماي محسوس ناشي از سوخت به آب گرم منتقل ميشود و قسمتي كه منتقل نميشود به همراه گرماي نهان از طريق دودكش به محيط بيرون تخليه ميشود. در بهترين حالت يك بويلر خوب ميتواند تا 82درصد راندمان داشته باشد كه در صورت عدم کنترل پذيري بويلر اين راندمان بسيار پايين ميآيد. البته ميتوان با اقداماتي مانند پيش گرم كردن هواي ورودي بويلر، بهرهگيري از اكونومايزر، استفاده از توربولاتورها، كنترل احتراق و بهبود عايق كاري بدنه بويلر، تا حد زيادي بر راندمان بويلرها افزود.

عملكرد بويلرهاي چگالشي

بررسيها مشخص كردهاست كه افزايش راندمان بويلرها با كاهش دماي گازهاي خروجي و بروز ميعان همراهاست كه موجب بروز ميعان موجب خوردگي در سطح دودكش و مبدلهاي حرارتي ميشود. براي جلوگيري از اين مشكل در طراحي برخي از بويلرهاي چگالشي از آلياژ آلومينيوم سيلكيون استفاده شده كه در برابر خوردگي حاصل از مايع توليدي مقاوم است. همچنين روشهاي مختلف افزايش راندمان كه در بويلرهاي معمولي انجام ميگيرد در اين بويلر جمع شدهاست. تمام اين ويژگيها موجب شده كه بويلرهاي چگالشي به راندمان 110درصدي دست يابند. بويلرهاي چگالشي از يك محفظه تحت فشار مشتمل در مخزن و لولههاي آب، مبدل حرارتي، مشعل، دودكش و سيستم كنترل تشکيل شدهاست.

بهينهسازي و كاهش آلودگي

نصب شيرگاز و تنظيم سوخت موجب شده كه تنظيم سوخت و هوا در تمامي حالتها كنترل شود و ميزان CO2 در محدوده مجاز 1/9 تا 3/9درصد تنظيم گردد. همانگونه كه پيشتر متذكر شديم راندمان بالا مهمترين ويژگي اين بويلرها است كه موجب كاهش هزينههاي انرژي ساختمان ميشود. اين عامل به جز كاهش هزينههاي پرداختي تأثير قابل توجهي بر جنبههاي زيست محيطي دارد. پكيجهاي چگالشي MGK وCGB‌، با قابليت تغيير ظرفيت از 17درصد تا 100درصد توان كاركردي، ميتوانند مطابق با نياز حرارتي ساختمان تنظيم شوند. اين عمليات در پكيج چگالشي به صورت كاملا اتوماتيك انجام ميگيرد درحالي که بويلرهاي متداول مورداستفاده قابليت تغيير ظرفيت کارکرد را نداشته و بدين ترتيب مصرف بالاي انرژي به وقوع ميپيوندد.

گروه مبنا دو دبيرستان، يكي با زيربناي 2800 متر (دبيرستان دخترانه پيام انقلاب) و ديگري با زيربناي 900 مترمربع (دبيرستان پسرانه هجرت) را مورد مقايسه قرار داد. در دبيرستان پيام انقلاب از پكيج مركزي چگالشي MGK استفاده شد درحالي که دبيرستان هجرت با زيربناي يک سوم از سيستم سنتي استفاده ميکرد. هر دو مدرسه در يك منطقه و شرايط آب و هوايي يكسان قرار داشتند. در سال نخست بعد از نصب پكيج مركزي MGK متوسط مصرف ماهانه گاز در دبيرستان پيام انقلاب 3900 مترمكعب اعلام شد درحالي که دبيرستان هجرت 3100 مترمكعب گاز مصرف كرد. اين در حالي است كه ازنظر زيربناي ساختمان، دبيرستان پيام انقلاب 3 برابر دبستان هجرت است. بر اساس بررسي شاخصها دبيرستان هجرت 5/2 برابر پيام انقلاب انرژي مصرف ميكند. همين تحقيق در مورد دبيرستان شهيد باهنر هم صورت گرفته كه حاكي از كاهش 30درصدي مصرف گاز قبل و بعد از نصب پكيج مركزي بودهاست اين در حالي است كه دماي هوا بعد از نصب اين سيستم در زمستان 1390 تا 5/2 درجه سردتر شده بود.