خانه هوشمند نمایشگاه جداگانه می خواهد

شمار نشریه : 201

روز دوشنبه 15 دي ماه مصادف بود با آغاز به كار پنجمين نمايشگاه بينالمللي خانه مدرن، معماري و دكوراسيون (مِدِكس) كه تا پنجشنبه 18 دي ماه نيز ادامه داشت. نمايشگاهي كه مباحـث خـانههاي هوشـمـند و شـبـكـههـاي هوشـمنـد  را نيز در بـرگـرفـته و بـهرهوري و صرفه جويي به موازات زيبايي موردتوجه قرار گرفته بود. گرچه حضور فعالان اين بخش صنعت ساختمان به نسبت در اين نمايشگاه كم بود و به همين دليل از فعاليتهايي كه لازمه پرداختن به چنين مباحث تخصصي است مانند همايش و كارگاه، خبري نبود،

خانه هوشمند هنوز شناخته شده نيست

يک بازديدکننده از اين نمايشگاه با اشاره به اهميت مباحث انرژي به خبرنگار ما گفت: خانههاي هوشمند آخرين حلقه بهينهسازي و صرفه جويي انرژي است که بايد ابتدا بستر و زيرساختهاي آن ديده شود.

وي افزود: خانههاي هوشمند بايد با مبحث شبكه هوشمند همراه شود كه متأسفانه در ايران هنوز زيرساختهاي آن فراهم نيست و مباحث آن مورد توجه قرار نگرفتهاست. اين در حالي است كه بهينهسازي و بهرهوري در جهان به عنوان يك نوع جديدي از انرژي مطرح است اما ما همچنان به دنبال توليد انرژي بيشتر هستيم كه به سادگي نيز هدر ميرود.

وي با اشاره به ميزان هدر رفت انرژي در كشور گفت: گرچه در منابع رسمي صحبت از 18درصد هدر رفت ميشود اما بر اساس ارزيابيهاي ما درواقع 25درصد هدر رفت انرژي در مسير توليد، توزيع و انتقال صورت ميگيرد که با اجراي راهكارهايي كه در تخصص شركتهاي انرژي است، ميتوان جلوي اين هدر رفتها را گرفت و به سطح متوسط جهاني كه 5درصد است، رسيد.

اين شهروند در مورد نمايشگاه مدكس گفت: ما در همه نمايشگاههايي كه در زمينه ساختمان است شركت ميكنيم تا مبحث خانه هوشمند در ذهن مردم جاي خود را باز كند، اما متأسفانه هنوز بسياري از مردم با اين مفهوم آشنايي ندارند چه رسد به BMS و بهينهسازي انرژي.

بيش از 25درصد صرفه جويي در منازل

مخاطب بعدي واردکننده يك برند بينالمللي سيستمهاي خانههاي هوشمند از آلمان بود. وي گفت: تا آنجا كه رصد كردهام و غرفههاي تخصصي خانههاي مدرن را ديدهام شركتهاي خوبي در اين نمايشگاه حضور دارند و از نظر كيفي رشد خوبي داشتهاست. ضمن اينکه برنامهريزي شركت برگزاركننده هم خوب بودهاست گرچه انتقادهايي به ميزان استقبال از نمايشگاه وجود دارد.

اين فعال بازار در مورد محصول خود گفت: با توجه به بحراني كه در انرژي كشور به وجود آمده و همه نشريات و رسانهها از مصرف بالاي ايرانيان ميگويند، با نصب سيستمهاي خانه هوشمند طبق برآورد شركت آلماني تا 25درصد در مصرف انرژي صرفه جويي ميشود. با احتساب اينكه ساختمانهاي آلمان بسيار بهينهتر از ساختمانهاي ايران هستند ميتوان حدس زد كه با بهينهسازي ساختمان و نصب اين تجهيزات شاهد صرفه جويي خوبي در كشور خواهيم بود.

نمايشگاهي جداگانه لازم است

مدير يک شركت انرژي و خانه هوشمند با اين ادعا كه بيشتر شركتها در زمينه خانههاي هوشمند واردكننده اين تأسيسات هستند، گفت: بيشتر كساني كه وارد اين بازار شدهاند شركتهايي هستند كه تجهيزات خود را از خارج كشور وارد ميكنند و به اصطلاح واردكننده تكنولوژي هستند. اين امر در مورد ما صادق نيست و شايد ما تنها شركت توليدكننده در اين نمايشگاه هستيم.

وي با اشاره به تخصصي بودن شبكهها و خانههاي هوشمند گفت: شايد لازمه پرداختن به موضوع بهينهسازي و صرفه جويي اين باشد كه نمايشگاهي جداگانه در اين زمينه برگزار شود. اين شهروند در مورد برگزاري همايشها و كارگاههاي تخصصي گفت: آنچه يك نمايشگاه را از يك جشنواره يا بازار جدا ميكند برگزاري همايشهاي تخصصي و كارگاهها است. نمايشگاه بايد صنعت و زمينه فعاليتي را كه براي آن برگزارشدهاست هرسال يک قدم به جلو ببرد اما واقعيت امر در مورد اين نمايشگاه و ديگر نمايشگاههاي كشور اين است كه با اهداف برگزاري نمايشگاه فاصله دارد چراکه شركتهاي دانش بنيان در اين نمايشگاه حضور ندارند و عملا نمايشگاه به بازار موقت تبديل شدهاست.

وي افزود: پيشنهاد من براي دورههاي بعد اين است كه وقتي نامي همچون خانه مدرن را بر نمايشگاهي ميگذاريم بايد نمايشگاه ما نيز واجد اين خصوصيت بوده و با حضور كارشناسان، برگزاري همايشها، كارگاهها و هم افزايي بيشتر بتوانيم مخاطبان بيشتري جذب کنيم.

لازم به توضيح است نشريه پيام ساختمان، با اختصاص غرفه و توزيع نشريه رايگان بين بازديدکنندگان وشرکت هاي حاضر، در پنجمين نمايشگاه بينالمللي خانه مدرن، معماري و دكوراسيون  ( مِدِكس) حضوري فعال داشت.