هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عمارت کلاه‌فرنگی

عمارت کلاهفرنگي واقع در بخش مرکزي شهرستان بندرعباس و يکي از نقاط ديدني استان هرمزگان در جنوب ايران است.عمارت کلاهفرنگي گمرک قديمي و تاريخي شهر بندرعباس و محل تجارتخانه داخلي و خارجي بوده است و مربوط به دوره صفويه ميباشد.اين عمارت در مجاورت اسکله قديمي بندرعباس در بلوار طالقاني قرار دارد. ازآنجاکه اين عمارت از معماري اروپايي آن دوره تأثير گرفته، مثل تعداد زيادي از عمارات دوره قاجاريه به عمارت کلاهفرنگي معروف است.

بناي اين عمارت به دوران صفويه تعلق دارد و سابقاً اداره گمرک بندرعباس در آن قرار داشت. اين عمارت در مجاورت اسکله قديمي بندرعباس در بلوار طالقاني قرار دارد. ازآنجاکه اين عمارت از معماري اروپايي آن دوره تأثير گرفته، مثل تعداد زيادي از عمارات دوره قاجاريه به عمارت کلاهفرنگي معروف شده است.

بناي اصلي ساختمان به پيش از قاجار و به دوره صفويه بازميگردد، اما ازآنجاکه اين عمارت از معماري اروپايي آن دوره تأثير گرفته، مانند تعداد زيادي از عمارات دوره قاجار به عمارت کلاهفرنگي مشهور شده است. عمارت کلاهفرنگي در بلوار طالقاني و درست در کنار اسکله قديمي بندرعباس قرار دارد که خود اين اسکله نيز يکي از ديدنيهاي اين شهر است.