هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخلف ساختمانی چرا؟

محمد بهمني*

متـأسفانه عليرغم وجود قوانين در بخش شهرسازي و مسکن باز هم شاهد تخلفات فراواني در اين زمينه هستيم که روزبه روز بر تعداد آنها نيز افزوده ميشود. با انجام اين تخلفات پس از ساعتها، روزها، هفتهها، ماهها و حتي سالها بررسي پروندههاي کثير در کميسيونهاي مربوط و اتلاف وقت، چه بسا منجر به تخريب و قلع و يا جريمههاي سنگين خواهد شد که بخش عظيمي از سرمايههاي ملي هدر ميرود و به آساني قابل جبران نخواهد بود. در نهايت نيز پروسه صدور پايان کار و صورت مجلس تفکيکي به طول انجاميده که اين کار مشکلات زيادي را به دنبال خواهد داشت و حتي منجر به شکايات فراوان بين خريداران و سازندگان به جهت طولاني شدن زمان صدور اسناد مالکيت و درنتيجه جريمههاي سنگين واحدهايي که تسهيلات بانکي را دريافت کردهاند، خواهد شد. اما مگر نه اينکه مسئولان هر شهر متناسب با نياز مردم آن شهر قوانين شهرسازي را تدوين يا بازنگري ميکنند، آيا اين قوانين براي آسايش و رفاه مردم تدوين نميشود؟! پس چرا باز هم تخلف صورت ميگيرد و قوانين دور زده ميشوند؟ به نظر اينجانب ريشه تخلف از قوانين سه محور دارد:

1. تنظيم قوانين بدون توجه به خواست و نيازهاي مردم و فقط بر اساس سليقه مسئولان يا دستورالعملهاي کلي

2. عدم آگاهي و اطلاع مردم از قوانين موجود

3. عدم نظارت دقيق و مرتب بر روند ساخت وساز ازنظر اجراي قوانين و ضوابط

بديهي است در تمامي موارد فوق، نقش مسئولان آگاه به قوانين از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است و ايشان بايد قبل از تدوين و تصويب هر نوع قانوني به طور گسترده از طريق رسانهها يا توزيع فرمهاي مخصوص، اطلاع رساني نمايند تا نظر مردم را نيز در آن خصوص کسب نموده و سپس بر اساس برآيند نظرات، آن را به عنوان يک گزينه اصلي در طراحي و تنظيم قوانين مدنظر قرار دهند. به اين ترتيب اين خود مردم خواهند بود که براي شهري که در آن زندگي ميکنند تصميم خواهند گرفت.

يکي ديگر از راههايي که ميتواند از تخلف جلوگيري نمايد، لزوم برگزاري جلسات تخصصي با سازمانها، انجمنها و دست اندرکاران بخش ساختمان و مسکن ميباشد. در آن جلسات که توسط کارشناسان خبره حوزههاي شهرسازي، شهرداري، راه، شهرسازي و...، در اين زمينه برگزار ميشود اطلاع رساني کامل در خصوص عواقب و پيامدهاي تخلف صورت ميگيرد.

مورد بعدي نظارت دقيق و مستمر بر ساخت وساز است. به عنوان مثال در شهري مثل سنندج اين خلأ محسوس بوده و نظارت دقيقي بر اجراي ساختمانها ازنظر ضوابط وجود ندارد. پس از انجام تخلف، اتمام عمليات ساختماني و در هنگام درخواست پايان کار که کار از کار گذشتهاست، تخلف صورت گرفته آشکار ميگردد؛ درحالي که در هر مرحله از انجام عمليات ساختماني اگر کارشناس مربوط با بازديد مستمر از وقوع تخلف در همان لحظه جلوگيري نمايد، اجراي ساختمان بر اساس پروانه و ضوابط صورت گرفته و در پايان نيز بلافاصله پايان کار صادر خواهد شد.

*عضو انجمن انبوهسازان استان کردستان