هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آرامگاه مولانا حسین کاشفی

مولانا کمالالدين حسين کاشفي از فضلاي نامي آخر عهد سلاطين تيموري است و با سلطان حسين ميرزا بايقرا و امير عليشير نوايي معاصر بوده است. وي با اينکه اهل سبزوار است، در هرات زندگي ميکرده و در اواخر عمر به سبزوار برگشته و در آنجا به سال 910 قمري فوت کرده است.

کاشفي که در هرات به وعظ ميپرداخته و در حديث و تفسير و کلام دست داشته ، در نثر فارسي هنرمندي با کمال بوده که کليلهودمنه را با عبارتي سادهتر به نام انوار سهيلي نوشته و صحيفه شاهي يا مخزن الانشاء، لب لباب مثنوي مولانا جلالالدين محمد بلخي نيز که انتخابي از اشعار مثنوي است و کتاب روضه الشهدا در شهادت انبياء و ائمه اطهار و اولياء از ديگر آثار اوست.

آرامگاه وي در ناحيه جنوب شرقي سبزوار، در كنار خيابان نظامالملك (شهدا) قرار دارد. محوطه آرامگاه، مشجر و از سه طرف ديواركشي و از طرف خيابان نرده گذاري شده است. وسعت زمين آرامگاه، هزار مترمربع و بناي آن، آميزهاي از معماري كهنه و نو است که اين بناي نوساز در سهطبقه ساختهشده است. زيربناي طبقه همكف آرامگاه، در حدود 120 مترمربع است. كف ساختمان نسبت به محوطه، در حدود هفتاد سانتيمتر بلندتر است و سطحي مستطيلي با سه پله سنگي، بنا را دور ميزند. اين بنا از طرف شمال و جنوب داراي سه اتاق در زاويههاي ستونهاي آجري است كه بهمنزله درهاي ورودي بنا و محراب ساختهشده است. نماي ساختمان، آجركاري است و نوار کاشيکاري ظريف و زيبايي، همهجا، در زير قرنيزِ ديوارها، بنا را دور ميزند و در سهطبقه عيناً تكرار شده است. طبقه اول داراي دو اتاق و طبقه دوم داراي يك اتاق است كه همانند طبقه همكف در گوشهها قرار دارند. بهرغم سادگي، سايهروشن ديوارها، دورنماي زيبايي به وجود آورده است. سنگقبر در وسط آرامگاه نصبشده و مقطع آن ذوزنقهايشكل است. اين بنا در سال 1356 هـ.ش به سفارش انجمن آثار ملي بنا گرديده است.