هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماري سازه‌های بزرگ هنرمندانه باشد

مديرکل دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: در ساختمانهاي بزرگ بايد به معماري سازه بيشازپيش توجه کنيم تا معماري سازهها ، پرهنر باشد.

غلامرضا هوايي در نخستين همايش ملي مهندسي سازه ايران با بيان اينکه بيروح بودن سازههايي که در کشور ساختهشده ، ما را عذاب ميدهد،اظهار داشت : علاوه بر خلاقيت و نوآوري در سازههاي بزرگ ، معماري ، سبکي و پايين بودن  هزينههاي ساخت هم خيلي مهم است و با مستحکم بودن اين سازهها چند نسل بايد همواره آن را رؤيت کنند.

رئيس انجمن مهندسي سازه ايران گفت : براي ماندگاري طرح متخصصان و مهندسان در سازههاي بزرگ ، برجها و تونلها بايد به نوآوري و خلاقيتهاي علمي و تخصصي توجه جدي داشته باشيم.

دبير کميته علمي اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران با بيان اينکه سازههاي بزرگ را معماران طراح و مهندسان سازه ميسازند ، خاطرنشان کرد : بدون شک در ساخت سازههاي بزرگ بايد به شکل ظاهري آن نيز توجه کنيم و با ارائه طرحهاي مدرن ، شاهد نوآوريها و خلاقيتها در ساختمانهاي بزرگ کشور باشيم.