هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تکمیل مسکن مهر البرز تا پایان سال آینده

معاون وزير راه و شهرسازي از تکميل طرحهاي مسکن مهر استان البرز تا پايان سال 94 خبر داد.

محسن نريمان طي سفري يکروزه به استان البرز به همراه استاندار و برخي از مسئولان ارشد اين استان از پروژههاي مسکن مهر بازديد کرد که برخي از اين بازديدها مربوط به پروژه مسکن مهر شهر جديد هشتگرد بود.

معاون وزير راه و شهرسازي پسازاين بازديدها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بررسيهايي که انجام گرفت، مشکلات، موانع و نيازهاي پيمانکاران براي تکميل طرحهاي مسکن مهر بهدقت ارزيابي شد.نريمان ادامه داد: مسئولان مربوطه يکي از نيازهاي اصلي خود را تأمين نقدينگي لازم و بودجه عنوان ميکردند که دستورات لازم براي رفع اين نيازها صادرشده است.

وي تصريح کرد: بر اساس برنامهريزي انجامشده، تا پايان سال جاري 12 هزار واحد مسکن مهر در استان البرز تکميلشده و در صورت تأمين خدمات شهري از جمله آب، برق و گاز، به متقاضيان واگذار ميشود.

اين مسئول افزود: با توجه به اينکه پروژههاي مسکن مهر در شهر جديد هشتگرد و ديگر مناطق استان البرز پيشرفت فيزيکي بالاي 85 درصد داشتهاند، اميدواريم تا پايان سال 94، طرحهاي فوق بهطور کامل تکميلشده و به مردم واگذار گردد.

نريمان با بيان اينکه بخش مهمي از اين طرحها در شهر جديد هشتگرد اجرا شده، گفت: بايد زيرساختها و خدمات شهري مناسب نيز در اين محدوده تأمين شود، تا ساکنان با کمبود و مشکلي در زمان سکونت روبهرو نباشند.

وي اذعان داشت: بهطورقطع بهرهمندي از ناوگان حملونقل عمومي ازجمله راهآهن و مترو، يکي از نيازهاي اصلي مردم منطقه است و بايد با جديت بيشتري براي تکميل اين طرحها، تلاش کرد.

نريمان در پايان متذکر شد: هدفگذاري اصلي راهاندازي خط مترو هشتگرد تا پايان سال 94 است و اميدواريم اين طرح نيز با موفقيت تکميل و راهاندازي شود.