پرداخت وام مسکن روستایی در حد مقدورات

شمار نشریه : 201

مديرعامل بانک ملت گفت: سهميه امسال اين بانک براي پرداخت وام 15 ميليون توماني مسکن روستايي 50 هزار فقره است، اما اين بانک در حد مقدورات خود اين وام را پرداخت ميکند.

محمدرضا ساروخاني در خصوص پرداخت تسهيلات مسکن روستايي توسط بانکهاي غيردولتي، گفت: در سهميهاي که براي بانکهاي عامل در تسهيلات مسکن روستايي تعيينشده، بانک ملت 50 هزار سهميه دارد و قطعاً اين بانک در حد مقدورات خود اين وام را پرداخت ميکند.

وي افزود: امسال نقدينگي محدودشده و به همان ميزان هم ما وام ميدهيم بنابراين اگر وضعيت نقدينگي بهتر شود، بانک ملت نيز راحتتر وام پرداخت ميکند.

گفتني است ؛سهميه بانکهاي عامل در تسهيلات 15 ميليوني مسکن روستايي (امسال براي 200 هزار مسکن روستايي) مشخصشده که بانک صادرات 35 هزار سهميه، بانک ملت 50 هزار سهميه، بانک تجارت 40 هزار، بانک ملي 25 هزار سهميه، بانک سپه 25 هزار و سهميه بانک رفاه نيز 25 هزار فقره است و اگر چه تمام بانکها قول پرداخت تسهيلات مذکور را از آذرماه دادهاند، اما برخي بانکها از پرداخت اين تسهيلات 5درصدي شانه خالي ميکنند.