هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دارالفنون مرمت و بازسازی می شود

معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از امضاي يک تفاهمنامه سهجانبه براي مرمت و بهرهبرداري از دارالفنون تا دو سال آينده خبر داد.

مسعود سلطاني فر، با اشاره به امضاي تفاهمنامه سهجانبه بين شهرداري تهران، وزارت آموزشوپرورش و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي توجه بيشتر به «دارالفنون»،گفت: بر اساس اين تفاهمنامه قرار است يک کار مشترک توسط اين سه دستگاه براي مرمت، بازسازي و بهرهبرداري از دارالفنون تا دو سال آينده انجام شود.

وي در پاسخ به اين سؤال که از چند سال گذشته تفاهمنامههاي مشترکي بين دو سازمان آموزشوپرورش و ميراث فرهنگي براي مرمت و به بهرهبرداري رسيدن هرچه سريعتر اين بناي تاريخي امضاشده اما هيچکدام هنوز به مرحله نهايي نرسيده، اظهار کرد: اين قراردادها متعلق به گذشته است، ما در حال حاضر براي دارالفنون اين قراردادها را امضا کردهايم. قبلاً فاز يک بهرهبرداري از دارالفنون به تصويب رسيده و کارهايي براي آن انجامشده است، اکنون نيز فاز دوم اين پروژه در حال بررسي است و براي رسيدن به نتيجه نهايي اين پروژه شوراي فني استان تهران، آن را بررسي ميکند.