هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

لایحه بودجه بازنگری می شود

مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ر در حاشيه نشستهاي نخستين همايش اقتصاد ايران پاسخگوي سؤالات خبرنگار پيام ساختمان بود.محمد کردبچه در پاسخ به اين سؤال که آيا با کاهش قيمت نفت لايحه بودجه ارائهشده به مجلس تغيير خواهد کرد، گفت: کاهش يکدلاري قيمت نفت باعث کاهش هزار ميليارد تومان در بودجه 94 خواهد شد و در نهايت بايد بازنگري کلي در تخصيص بودجه در بخشهاي مختلف داشته باشيم.  وي افزود: در شرايط فعلي بهتر است با استفاده از کميته تخصيص منابع (ماده 30 قانون برنامه پنجم) تخصيص بودجه متناسب با درآمد باشد.

کردبچه در پاسخ به اين سؤال که بسياري از کارشناسان معتقدند؛ بودجهريزي بدون کارشناسي انجامشده است، گفت: اين موضوع واقعيت ندارد  چرا که بودجهريزي مسئله مهمي است و  دولت طي ماههاي مهر و آبان درگير تنظيم بودجه بود و در آن زمان  هر بشکه نفت حدود 70 دلار به فروش ميرفت.وي تأکيد کرد: هيچ نهاد و کارشناسي نميدانست که قيمت نفت در آينده تا اين حد کاهش مييابد.

وي تأکيد کرد :کاهش قيمت نفت به معناي عدم کارشناسي بودن بودجه نيست  زيرا لايحه بودجه 94  با دقت تنظيم گرديده و تمام جوانب بررسيشده است .

مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي با بيان اينکه دولت لايحه بودجه را ارائه کرده، افزود: مجلس ميتواند دو رويکرد اتخاذ کند: رويکرد اول اين است که قيمت نفت در بودجه کاهش يابد؛ اما به ازاي هر دلار که قيمت نفت در بودجه کاهش يابد ، 346 ميليون دلار يا به عبارتي هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه کاهش مييابد. وي تصريح کرد: بهعنوانمثال اگر قيمت نفت 60 دلار در بودجه تعيين شود،  12 دلار نسبت به لايحه پيشنهادي دولت کمتر است و 12 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه کاهش مييابد؛ اما از طرف ديگر چون نميتوان بودجه را با عدم تعادل تصويب کرد، بايد 12 هزار ميليارد تومان از سرفصل هزينههاي بودجه کم شود.

کردبچه با بيان اينکه اگر مجلس بخواهد بودجه را کم کند ، کميسيونها معترض شده و هيچکدام به اجماع نميرسند، گفت: ازآنجاکه هر کميسيون با توجه به اولويتهاي خود سعي دارد بودجه بخش مربوطه کاهش نيابد؛ بنابراين رسيدن به اجماع در اين مسائل در مجلس بسيار سخت است و سرانجام  اولويتبندي مجلس با دولت متفاوت بوده و بودجه 94 دستخوش تغيير و تحول ميشود .

وي با اشاره به ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در اين ماده براي بودجه، کميته تخصيص منابع متشکل از نمايندگان خزانهداري و سازمان مديريت و برنامهريزي در نظر گرفتهشده که در طول سال بهطور مرتب تشکيل جلسه داده و روند وصوليها را بررسي ميکنند و اگر کمتر از مصوب باشد، آن را تعديل ميکند اما فرق آن با کاهش بودجه در مجلس اين است که اين کميته با توجه به اولويتهاي دولت تخصيص بودجههاي عمراني و جاري را انجام ميدهد.

مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي تصريح کرد: دولت ميداند هر پروژه چه ميزان پيشرفت فيزيکي دارد و متناسب با پيشرفت طرح و اهميت آن تخصيص اعتبار خواهد داد؛ بنابراين در اين رويکرد اولويتهاي دولت تغيير نميکند و در اين چارچوب اگر هم 12 هزار ميليارد تومان از درآمدها کم شد باز هم دولت ميتواند بودجه را مديريت کند.

کردبچه خاطرنشان کرد : بايد به اين مسئله توجه کرد که همانطوري که قيمت نفت به يکباره کاهش يافت، ممکن است در ماههاي آينده افزايش داشته باشد. وي افزود: کدام موسسه بينالمللي تا چند ماه قبل، پيشبيني ميکرد قيمت نفت تا اين ميزان کاهش يابد؟ بنابراين بايد در اين زمينه با تأمل حرکت کنيم زيرا قيمت نفت در سال آينده بهطور دقيق قابل پيشبيني نيست و بهتر است بودجه تصويب شود و بعد دولت متناسب با درآمدهاي خود، در قالب کميته تخصيص منابع، منابع درآمدي را به هزينهها تخصيص خواهد داد. مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به اين سؤال که چرا با وجود کاهش نرخ تورم ، مردم از قيمتها ناراضي هستند، گفت: متأسفانه مردم در اين مورد اشتباه ميکنند و کاهش تورم را با کاهش قيمتها يکي ميدانند درصورتيکه کاهش نرخ تورم به معناي کاهش يکباره قيمتها نيست بلکه  منظور،کاهش درصد افزايش قيمتهاست .