فلزات درانتظار چاره اندیشی

شمار نشریه : 201

در گروه محصولات فولادي و فلزي، در نيمه دوم ديماه، شاهد معاملات کمحجم و متعادل در اکثر برندها بوديم. بر اساس پيشبيني کارشناسان حوزه فلزات پايه انتظار ميرفت، به دليل افزايش نرخ ارز قيمت فلزات نيز افزايش اندکي داشته باشد اما در وضعيت کنوني همه دستاندرکاران بازار فلزات ، نااميد از بازگشت تقاضا به بازار در روزها و هفتههاي آتي هستند. فعالان فولادي اعم از توليدکنندهها و فعالان بازار بهطور مداوم نسبت به تداوم رکود و آثار ناخوشايند ناشي از آن در صنعت فولاد هشدار داده و خواستار چارهانديشي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سامان دادن به اين شرايط نابسامان هستند .

نايبرئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اخيراً با اشاره به مشکلات پيش روي توليدکنندههاي فولادي گفته است: عدم توازن در زنجيره فولاد و کمبود مواد اوليه، نابساماني وضعيت بازار قراضه و افزايش قيمت آن بهرغم کاهش قيمت شمش و همچنين فقدان استاندارد براي برخي کالاهاي زنجيره فولاد و سوءاستفاده برخي افراد سودجو در کنار بهرههاي بالاي نظام بانکي، پرداخت نشدن يارانه توليد و مسائل عديده مالياتي ازجمله مشکلاتي است که توليدکنندگان فولاد را در وضعيتي شبيه بحران قرار داده است و اگر حمايت دولت از اين صنعت هر چه سريعتر و مؤثرتر اتفاق نيفتد، بهزودي و بهسرعت به تعداد کارخانههاي تعطيل و نيمه تعطيل صنعت فولاد افزوده خواهد شد. در حال حاضر قيمت تيرآهن با کاهش  اندکي نسبت به پاييز و تابستان  روبهرو بوده که اين کاهش نسبت به نيمه اول ديماه نامحسوس است. به عقيده کارشناسان ؛ کاهش تقاضا باعث تنش در بازار فلزات شده است زيرا بسياري از کارخانهها با مازاد توليد روبهرو هستند و اين  موضوع باعث نيمه تعطيل شدن بسياري از کارخانههاي توليد تيرآهن شده است . ضمن اينکه  برخي از واردکنندگان با واردات تيرآهن چيني باعث افزايش بيثباتي در بازار آهن شدهاند .

بازار فولاد همچنان در رکود

در نيمه اول  ديماه، اغلب فولاديها توليدات خود را بدون نوسان قيمت به بازار عرضه کردند و تنها ميلگرد فولاد کرمان و شمش ذوب بريسف کاهش 5 تا 10 توماني قيمت را در هر کيلو تجربه کردند. به گفته فعالان بازار فولاد، نبود تقاضا هماکنون موجب شده تا قيمتها اغلب با ثبات و حتي در برخي مواقع با کاهش روبهرو شود.

  به نظر ميرسد اغلب توليدکنندگان شمش فولاد به دليل رکود بازار همچنان توليد خود را متوقف کردهاند.

 ثبات نسبي قيمت شمش در حالي است که توليدکنندگان مقاطع قيمت محصولات را بين 5 تا 20 تومان در هر کيلو کاهش دادند.

نگاهي به قيمتهاي جهاني فولاد

به علت کاهش تقاضاي فولاد کشورهاي خاورميانه در ابتداي سال 2015 قيمتها کاهش داشته است. فولادسازان چين براي تحويل کلاف گرم دو ميليمتري به بنادر خليجفارس فقط خواستار 530 520 دلار هستند که معادل نرخهاي فعلي کرايه 475 465 دلار فوب است. مشتريان حاضرند براي کلاف گرم پوسکو فقط چند دلار بيشتر پرداخت کنند. اين شرکت پس از رسيدن خط نورد شماره 4 گوانگيانگ به سطوح مطلوب ميزان تناژهاي اختصاصي صادرات خود را افزايش داده است. در آمريکاي لاتين مذاکرات در سايه پيشبيني کاهشهاي بيشتر قيمتهاي سنگآهن ادامه دارد، بنابراين خريداران انتظار دارند قادر به کسب تخفيفهاي بيشتري در قيمتها باشند. صادرکنندگان چين در تلاش خود براي فروشهاي بيشتر در آمريکاي لاتين- جايي که سهم فروش آنها از بازار بهسرعت رشد يافته است- آماده کاهش قيمت هستند اما اکنون به همان اندازه با رقابت قوي از ناحيه فولادسازان برزيلي که حدود 45 درصد از توليد فولاد آمريکاي لاتين را تشکيل ميدهند- مواجهاند. در اين ميان مصرف فولاد برزيل امسال 5 درصد کاهشيافته و باعث ترغيب فولادسازان کشور به افزايش حداکثر مالياتهاي فروش شده است. آنها مدعي کاهش زمان تحويل کالا در مقايسه با صادرکنندگان چيني هستند، اما قيمتهاي خود را به سطح قيمتهاي نهايي فولادسازان چيني نزديکتر ساختهاند.  بازار داخلي چين به هر ثباتي که رسيده باشد، همچنان به خروج مازاد توليد بهسوي بازارهاي صادرات وابسته خواهد بود، بهگونهاي که اعتراضها و اقدامات ضددامپينگي موجب محدوديت فرصتهاي صادرات چين ميشود، عمده اعتراضها بر مشوقهاي مالياتي اعطايي روي صادرات فولادهاي آلياژي متمرکزند. اين امر موجب تغيير مسير تلاشهاي صادراتي از محصولات فولادي تجاري کمارزش به سمت فولادهاي ويژه باارزشتر ميشود که بهنوبه خود از صادرات فولادهاي معمولي که حاوي اندکي عنصر بور(افزودني به محصولات فولادي) هستند حمايت ميکند، هرچند افزودن بور به فولاد موجب تقويت سختي آن ميشود، ولي از قابليت انعطافپذيري و جوشپذيري آن ميکاهد.  اکنون محصولات معمولي فولادهاي ميکرو آلياژي بور بيش از نيمي از صادرات فولاد چين را تشکيل ميدهند، بنابراين هرگونه تغييري تأثير فوري بر روند تجارت خواهد گذاشت. دولت تاکنون هيچ تصميمي در اين خصوص اعلام نکرده است. هر تغييري در سيستم مالياتي چين حاشيه سود صادرکنندگان را تحت تأثير قرار خواهد داد، بنابراين آنها از مشتريان بالقوه خود خواستهاند در خصوص ازسرگيري مذاکرات قيمتها که معمولاً بدون موفقيت است، موافقت کنند. به همين دليل برخي معاملات به تأخير افتادهاند.