هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

متقاضيان فاقد مسکن در شهرها زمين مي گيرند

سيدمحمد پژمان مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن گفت: با توجه به واگذاري زمين هاي دولتي در پروژه مسکن مهر قيمت زمين از هزينه هاي تمام شده واحدهاي مسکن مهر حذف شد که اين مساله در کاهش قيمت تمام شده هزينه ساخت بسيار تاثيرگذار بوده است.

معاون وزير راه وشهرسازي با بيان اينکه سياست اجاره 99 ساله زمين براي احداث واحدهاي مسکوني مسکن مهر مي تواند ادامه پيدا کند، گفت: سازمان ملي زمين و مسکن به عنوان يک سازمان دولتي، تامين زمين مورد نياز افراد فاقد مسکن را همواره در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته وي، علاوه بر قيمت زمين بخشي از هزينه هاي تمام شده واحدهاي مسکوني مربوط به عمليات ساخت، دستمزد يا ساير خدمات از جمله پروانه احداث است.

مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن در پاسخ به اين سوال که آيا واگذاري زمين در کلانشهرها و شهرهاي بزرگ متوقف شده است، گفت: واگذاري زمين در کلانشهرها نهايي نشده اما به غير از کلانشهرها، به متقاضيان فاقد مسکن در شهرها زمين واگذار مي شود و بزودي در اين خصوص تصميم گيري خواهد شد.وي تصريح کرد: سياست واگذاري زمين به مردم متوقف نشده و به طور قاطع اگر براي واگذاري زمين به مردم در شهري به نتيجه برسيم، زمين مورد نياز براي احداث واحدهاي مسکوني را تامين خواهيم کرد و از هرگونه پنهان کاري در اين زمينه خودداري خواهد شد.