هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر بدون امکانات واگذار نمی شود

عباس آخوندي عصر پنجشنبه  25 ديماه در جمع خبرنگاران درکرج افزود: تأمين امکانات زير بنايي از جمله آب ، برق و ديگر نيازها از اولويتها در بخش مسکن مهر است چرا که مسکن مهر کشور به لحاظ زيرساختها با مشکلات متعددي مواجه است.

آخوندي با اشاره به اينکه تاکنون 200 مدرسه در شهرهاي جديد کشور احداث و تکميلشده است، ادامه داد: به تازگي نيز ساخت 69 مدرسه ديگر از محل تهاتر در شهر جديد پرديس استان تهران آغازشده است.

وي با اشاره به ساخت بخشي از مسکن مهر استان البرز در شهر جديد هشتگرد بيان داشت: واحدهاي مسکوني در اين شهر از پيشرفت فيزيکي خوبي برخوردار است ليکن بايد امکانات زير بنايي آنها ازجمله مراکز درماني و آموزشي فراهم شود.

آخوندي تکميل خط ريلي کرج- هشتگرد را از برنامههاي دولت براي خدماترساني به ساکنان شهرستان ساوجبلاغ برشمرد و گفت: با توجه به اينکه جمعيت شهرجديد هشتگرد با احداث و تکميل حدود 52 هزار واحد مسکوني مهر افزايش چشمگيري خواهد داشت،اجراي طرح حملونقل ريلي در اين منطقه در برنامه کاري قرار دارد.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به برخي طرحهاي راهسازي کشور افزود: اکنون تکميل آزادراه تهران - شمال با جديت دنبال ميشود. آخوندي ادامه داد  : احداث يک آزادراه جديد به طول بيش از 150 کيلومتر در استان قزوين بين شهرستان آبيک و چرم شهر، در برنامه کاري اين وزارتخانه قرار گرفته است.

وزير راه و شهرسازي در سفر به استان البرز از برخي طرحهاي عمراني شامل مسکن مهرشهر جديد هشتگرد، ايستگاه راهآهن هشتگرد و بزرگراه شهيد همت بازديد کردند.