هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نــقشه های کج که به منزل می رسند!

گروه ساخت وساز: ساختمانسازي را بدون شهرداري نميتوان تصور کرد. مالکان و سازندگان بايد از ابتداييترين مراحل ساخت تا صدور پايان کار به شهرداري مربوطه مراجعه کنند. برخي از شــــهرداريها بروکراســي اداري کمتري دارند و کارها با سرعت بيشتري انجام ميشود اما برخي ديگر ارباب رجوع را به زيرمجموعهها پاس ميدهند. بنابراين عملکردها متفاوت است. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداريها به سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهايم.

نقشه بيربط

شهروندي که از دفاتر خدمات الکترونيک گله مند بود، به خبرنگار ما گفت: در ابتدا براي تهيه نقشه به سراغ يکي از دفاتر خدمات الکترونيک رفتم. پس ازاينکه دستور صادر شد، بنده را به يکي از دفاتر طراحي ارجاع دادند. نقشه در کوتاهترين زمان ممکن تهيه شد و براي تائيد مجدد مراجعه کردم و مسئول دفتر، نقشه را تأييد کردند.

وي افزود: در فرايند کار متوجه شديم که اين نقشه 180 درجه با ملک بنده متفاوت است. به عنوان مثال ابعاد نقشه اصلا با ملک من مطابقت نداشت. به همين منظور براي شکايت به شهرداري مراجعه کردم اما متأسفانه نتيجهاي نگرفتم؛ عنوان ميکنند که از اين اشتباهات صورت ميگيرد و طبيعي است. نميدانم جواب بنده را چه کسي بايد بدهد؟.

نظارت را به بيکارها بدهند

شاهين. ر ارباب رجوعي بود که ميگفت در حال ساخت ساختمان مسکوني براي پسرم هستيم. وي با گلايه اظهار داشت: مهندس ناظري که در پروانه ساخت به ما معرفي شده تابه حال در پروژه حاضر نشدهاست. هر بار يک نفر تحت عنوان مهندس ناظر در ساختمان حاضر ميشود و توصيههايي را گوشزد ميکند اما در حقيقت از طرف مهندس ناظر مأمور شدهاست. ظاهرا ناظران صحنه گردان هستند و به نوعي با کنترل از راه دور کارشان را انجام ميدهند.

وي ادامه داد: واقعــا نمــيدانـم وقتي کسي نميخـــواهد نظارت کند، چه اجباري است که حتما از او کار ميخواهند. اين همه جوان بيکار داريم که آرزوي چنين شغلي دارند. آمدهام تا به مسئولان شهرداري منطقه بگويم اگر وضع به همين منوال است، زحمت نکشند، خودمان حواسمان را جمع ميکنيم. اين ارباب رجوع تأکيد کرد: نظارت صوري واقعا ظلم به مالکان و سازندگان است.

راهي براي کاهش حجم مراجعات

پيرمردي که مشکل شنوايي داشت، به پيام ساختمان گفت: حدود دو ساعت است منتظرم تا گردش کار ساخت وساز را بپرسم. يکي از مسئولان براي اينکه ما را از سر خودش باز کند، خيلي سريع در چند کلمه کل کار را توضيح داد اما متأسفانه حرفهاي او را نشنيدم.

وي ادامه داد: لازم است شهرداري مراحل ساخت وساز و تمام کارهايي که مربوط به خودش است را در قالب بروشور در ورودي ساختمان قرار دهــد تا هر کس بـه تناسب کــارش از روند کــارآگــاه شود. با اين روش حـجم مراجعات هم به شدت کاهش پيدا ميکند.

اينترنت قطع شد

ارباب رجوع ديگري که از الکترونيکي شدن کارها انتقاد داشت به پيام ساختمان گفت: دفاتر خدمات الکترونيک عنوان ميکنند پرونده را به شهرداري فرستادهايم اما مسئولان شهرداري از وصول پرونده اظهار بياطلاعي ميکنند مجددا مراجعه کردم تا چرايي مشکل را بپرسم که مسئول دفتر عنوان کرد؛ احتمالا لحظهاي که پرونده شما را فرستاديم، اينترنت قطــــع بودهاست.

مزاحمت سازمان دولتي

محسن، شهروند ديگري بود که ميگفت: خانه ما در نزديکي يکي از ادارات دولتي واقع شدهاست. متأسفانه اين نهاد به دليل اينکه پارکينگ براي پرسنل خود تأمين نکرده، تمام محل را قرق کردهاست. به گونهاي که هر زمان ماشينشان را برمي دارند، با گذاشتن يک شي، مانع پارک کردن خودرو توسط ديگر ساکنان محل ميشوند، حتي ما نميتوانيم ماشين هايمان را وارد پارکينگ خودمان کنيم. علي رغم اينکه چندين بار در اين مورد تذکر دادهايم اما اقدامي صورت ندادهاند.

وي افزود: صورتجلسهاي توسط ساکنان محل امضا کرديم تا توسط بنده تحويل شهرداري داده شود. يکي از مسئولان به بنده گفت« از من نشنيده بگير اما کارتان به جايي نميرسد». شهرداري نهايتا ميتواند به بهانه رفع مزاحمت به سازمان موردنظر يک تذکر کتبي بدهد. سؤال من اين است اگر عکس اين ماجرا اتفاق ميافتاد و مردم محله براي سازمان موردنظر ايجاد مزاحمت ميکردند آيا باز هم شهرداري به يک تذکر کتبي بسنده ميکرد؟.

زنده نميمانيم

ارباب رجوع ديگري که از گود پرخطر در همسايگي اش اظهار نگراني ميکرد، گفت: در همسايگي ما گود برداري عميقي صورت گرفته که مدتهاست به حال خودش رها شدهاست و مالک آن به دلايلي نميخواهد ساخت وساز کند. در نهايت پس از اعتراض همسايهها، ايشان همسايههاي اطراف گود را بيمه کردهاند.

محمدرضا ادامه داد: ترکهاي ساختمان هر روز عميقتر ميشود. اينجا آمدهام تا بگويم بيمه به درد بنده نميخورد. اگر قرار باشد وضع به همين منوال ادامه داشته باشد، ساختمان ما فرو ميريزد و زنده نميمانيم تا از بيمه استفاده کنيم.

بي پول بايد بميرد؟

شهروند ديگري به خبرنگار ما گفت: ساختمان ما قدمتي 20 ساله دارد. در مجاورت خانه ما يکي از همسايهها چند درخت قديمي در وسط حياطش دارد. ريشه اين درختان که عمر آنها به حدود 15 سال ميرسد، به زير ساختمان ما نفوذ کرده و همين امر باعث ايجاد ترک در کف ساختمان و کنده شدن موزاييکهاي حياط ما شدهاست.

وي افزود: وقتي موضوع را براي همسايه شرح دادم عنوان ميکند بايد خانهتان را نوسازي کنيد. من هم که پول ندارم. مگر کسي که پول ندارد بايد قرباني مزاحمت همسايه شود؟ ايشان هم حاضر نيست درختانش را قطع کند. اينجا آمدهام تا راهي را پيش پاي بنده بگذارند.

خودتان مشکل درست ميکنيد

آخرين ارباب رجوعي که با پيام ساختمان به گفتگو پرداخت از همسايگي با يکي از کارگاههاي مربوط به شهرداري معترض بود: «اين کارگاه عمراني شهرداري انواع آلودگي اعم از صوتي و هوايي ايجاد ميکند و زندگي ما را با مشکل مواجه کرده است»

وي افزود: آمدهام تا بگويم شما که مسئول آسايش شهر و شهروندان هستيد، چگونه خودتان براي مردم ايجاد مشکل ميکنيد؟..