هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واقعیت ها در باره آمار دقیق بافت فرسوده

نگاهي به آمارها نشان ميدهد؛ نهادهاي مسئول در بحث نوسازي بافت فرسوده عملکرد موفقي نداشتهاند. حدود پنج سال پيش عنوان شد ميزان بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غير رسمي 72 هزار هکتار است و امروز وزير راه و شهرسازي در کمال تعجب رقم مذکور را 76 هزار هکتار اعلام ميکند. اين آمار نشان ميدهد نهتنها نتوانستهايم ظرف چند سال اخير اين مناطق را نوسازي کنيم بلکه بر وسعت آنها افزودهشده است. يکي از مهمترين دلايل عدم موفقيت به ترسيم چشم اندازهاي غيرواقعي بر ميگردد. آنجايي که در برنامه پنجم توسعه قرار شد سالانه 10 درصد اين بافتها نوسازي شود تا در پايان برنامه 5 ساله شاهد نوسازي 50 درصدي باشيم.طبق برآوردهاي کارشناسان 50 درصد بافتهاي فرسوده چيزي معادل دو ميليون و 500 هزار واحد ساختماني ميشود؛ به تعبيري معادل نصف تمام ساختوسازهاي صورت گرفته در طول 5 سال کشور. همانطور که در ابتداي يادداشت عنوان کرديم ما نهتنها به اين آمار نرسيديم که پسرفت هم داشتهايم. بنابراين بايد از مسئولان بخواهيم که از اين تجربه استفاده کنند و اگر قرار است آماري براي نوسازي بافت فرسوده اعلام کنند، نزديک به واقعيت و تلاش مسئولان باشد چرا که از قديم گفتهاند «سنگ بزرگ علامت نزدن است.» بههرحال اميدواريم رقم يکميليون و 800 هزار فقره وام نوسازي که وزارت راه و شهرسازي در سند برنامه ششم اعلام کرده به سرنوشت برنامه پنجم توسعه دچار نشود.