هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش مقاومت بتن با کاهش کربن

دانشمند ایرانی دانشگاه کانزاس، در تلاش برای ساخت ترکیب مناسب جهت کاهش میزان کربن منتشره بتن و محکمتر کردن آن است.

فریدونعطایی، دانشجوی دکترای مهندسی عمران در پژوهش جدید خود که ماه قبل در نشست پژوهش فارغالتحصیلان "کپیتول" در توپکا ارائه کرده، با افزودن محصولات جانبی سوخت زیستی قصد ساخت سیمان بهتر را دارد. وي مي گويد: ایده این پژوهش استفاده از محصولات جانبی تولید اتانول زیستی برای ساخت مادهای به منظور کاربرد در بتن به عنوان جایگزین موقت سیمان است. با استفاده از این مواد میتوانیم میزان انتشار کربن ناشی از مواد بتنی را کاهش دهیم.

برای کاهش انتشار دیاکسید کربن ناشی از تولید بتن، دانشمندان در حال بررسی مواد سازگار با محیط زیست هستند که بتوانند جایگزین بخشی از سیمان پرتلند مورد استفاده در بتن باشند. آنها با استفاده از محصولات جانبی سوختهای زیستی به دست آمده از استوور ذرت، کاه گندم و کاه برنج توانستند به نتیجه مورد نظر خود دست یابند.

عطایی مي گويد: پیشبینی میشود که تولید اتانول زیستی در آینده به دلیل پایداری آن افزایش یابد و با افزایش این محصول، میزان محصولات جانبی تولید شده نیز افزایش مییابد که میتوان از آن در بتن بهره برد. محققان به ویژه به دنبال محصولات جانبی به دست آمده از اتانول سلولزی هستند که از مواد غیر قابل خوردن مانند تراشههای چوب، کاه گندم و یا دیگر پسماندهای کشاورزی به دست میآید. هنگامی که محققان محصول جانبی خاکستر لیگنین بالا را به سیمان اضافه کردند، این خاکستر به طور شیمیایی با سیمان برای محکمتر کردن آن واکنش نشان داد. محققان این ماده نهایی بتن را مورد آزمایش قرار داده و دریافتند که جایگزین کردن 20 درصد سیمان با ماده سلولزی پس از سوزاندن باعث افزایش قدرت بتن تا 32 درصد میشود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: با استفاده از میز شبیه ساز بر روی این سازهها شدیدترین زلزلههای ایران و دنیا وهمچنین موجهای سینوسی که به طور مصنوعی توسط میز شبیه ساز به ساختمان اعمال شد که هر چند موجب شکستگیهایی در سازهها شد ولی فرو نریخت  و پس از ایستادن میز و توقف زلزله ساختمان کاملا پا بر جا ماند