هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اولویت واحدهای مسکونی بنیاد مسکن حذف شد

مديرکل دفتر برنامهريزي و تحقيقات مسکن شهري بنياد مسکن انقلاب اسلامي با اشاره به کمبود تسهيلات موردنياز ساختوساز در اين بنياد از حذف اولويت احداث پروژههايي خبر داد که تسهيلات به آنها تعلق نگرفته است.

اباذر جابري با بيان اينکه مهمترين چالش پيش روي بنياد مسکن انقلاب اسلامي عدم تعلق تسهيلات به برخي واحدهاي مسکوني است، ادامه داد: ساختوساز پروژههاي بدون تسهيلات حتيالامکان آغاز نميشود چون خريدار نميتواند واحدهاي بدون تسهيلات را خريداري کند؛ بنابراين اولويت ساخت اين قبيل پروژهها حذف ميشود.

وي گفت: بنياد مسکن در کارگروه مسکن گروههاي کمدرآمد عضويت دارد و پيشنهادهاي لازم را براي اين گروه از جامعه ارائه داده است.

جابري درباره شرايط تحويل واحدهاي مسکوني بنياد مسکن به متقاضيان اظهار کرد: تنوع پروژهها زياد است و برخي پروژهها داراي يک سري يارانهها هستند که در اين مجموعه ميتوان به اعتباراتي اشاره کرد که از سوي دفتر مقام معظم رهبري در پي سفرهاي استاني ايشان به پروژهها اختصاص مييابد. از سوي ديگر منابع برخي پروژهها از محل حساب صد امام (ره) تأمين ميشود و هيئتامنا نيز بنا بر تشخيص شرايط برخي متقاضيان ممکن است نيمي از وام را به آنان ببخشد.