اختصاص وام به ۲۰۰ هزار واحد روستایی

شمار نشریه : 201

مديرکل دفتر مسکن روستايي از آغاز پرداخت وام 15 ميليون توماني مسکن روستايي خبر داد و گفت: اين وام به 200 هزار واحد روستايي تعلق ميگيرد.

حميدرضا سهرابي گفت: تاکنون بين هزار و 200 تا هزار و 300 قرارداد براي دريافت وام 15 ميليون توماني روستايي بين مردم و بانکها منعقدشده است که نزديک به 20 فقره وام با سود پنج درصد پرداخت شد. وي  با بيان اينکه اين وام براي بهسازي بافتهاي روستايي نيازمند مقاومسازي به 200 هزار واحد روستايي تعلق ميگيرد، يادآور شد: در ابتداي کار روند پرداخت وام کمي مشکل است چون اين شعبات بايد کد اعتباري دريافت کنند اما بعد از طي اين مرحله پرداخت وامها بهطور تصاعدي سرعت ميگيرد.