برنامه مشخصی برای مسکن وجود ندارد

شمار نشریه : 201

کمال عليپور خنکداري نماينده مردم بهشهرو  عضو کميسيون عمران با بيان اين مطلب که  در طول 2  سال اخير مسئولين راه وشهر سازي فقط شعار دادند به پيام ساختمان گفت: به نظر مي رسد تصميم و اراده جدي براي تغيير و رونق مسکن وجود ندارد. وي افزود: اگر اين وضعيت ادامه يابد بدون ترديد وزير راه وشهر سازي استيضاح خواهد شد .

اين نماينده مردم در مجلس نهم همچنين گفت: ما از مسئولين امر مي خواهيم وقت کشي نکنند و مردم را بلاتکليف نگذارند. عليپور با بيان اينکه در طول يکسال گذشته نه وامي به متقاضيان مسکن پرداخت شده و نه ساخت و سازي صورت گرفته است، افزود: اين وضعيت نامطلوب يک تهديد براي اشتغال و ازدواج جوانان است چرا که بيش از 70 صنف با صنعت ساختمان در ارتباط هستند و رونق در اين حوزه باعث رونق در بخش هاي ديگر مي شود.