هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رقابت منفی و تولیــــــد مـازاد

«سيمان» اين کالاي استراتژيک و زيربنايي عليرغم نقش مهم آن در فعاليتهاي زيرساختي، بخش ساختمان، پروژههاي بزرگ عمراني، فرصتهاي شغلي و صادرات، طي چند سال اخير به دليل رکود حاکم بر بخش ساختوساز دچار مشکلات فراواني شده است، بهگونهاي که متوليان آن اين روزها نگران از بين رفتن بازار فروش داخلي و صادرات اين كالا هستند.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، افزايش ظرفيت توليد و کم شدن تقاضا منجر به آشفتگي و به هم خوردن توازن بازار توليد، فروش و صادرات در مهمترين صنعت ساختماني يعني «سيمان» شده است. حالا «آشفتگي بازار عرضه» نيز در کنار « کنترل کيفيت» به دغدغههاي فعالان اين صنعت افزوده است.

بهاينترتيب، همزمان با برگزاري هفتمين نمايشگاه بينالمللي سيمان، بتن، تکنولوژي ساخت و ماشينآلات وابسته، در روزهاي 24 و 25 ديماه، براي پيدا کردن راهکارهاي اين چالش، « همايش ملي سيمان، کنترل کيفيت و مديريت بازار» به همت انجمن صنفي سيمان و بتن، هلدينگ ها و کارخانههاي سيمان و مشارکت مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، دانشگاه صنعتي شريف و دانشکده مهندسي هستهاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

کاهش مصرف سيمان در کشور

به گفته دبير صنفي انجمن کارفرمايان سيمان کشور صادرات بيرويه و رقابت منفي بازار داخلي، باعث نامتناسب شدن قيمت سيمان و کلينکر در کشور شده است .

 عبدالرضا شيخان با اشاره به کاهش مصرف سيمان در کشور گفت: سرانه مصرف سيمان در کشور 730 کيلوگرم است حالآنکه در يک کشور درحالتوسعه سرانه مصرف سيمان بايد به رقم 1500 کيلوگرم برسد، که ما خوشبينانه ميگوييم به 950 کيلوگرم برسد.

وي افزود: در 9 ماه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش 4 درصدي ظرفيت توليد سيمان، 56 ميليون و 850 هزار تن کلينکر توليد کرديم. در مورد سيمان نيز با توجه به کاهش تقاضا در بازار، توليد اين محصول به 51 ميليون و 600 هزار تن رسيده که نسبت به دوره مشابه کاهش داشته است.

دبير صنفي انجمن کارفرمايان سيمان کشور با بيان اينکه تامين سيمان داخلي به علت رکود در ساختوسازها حدود 6 درصد کاهش پيدا کرده، گفت: اميد ما به بخش صادرات بود، اما امسال طي9 ماه حدود 14 ميليون و 500 هزار تن صادرات داشتيم حالآنکه اين ظرفيت در سال گذشته 18.8 ميليون تن بوده است.

به گفته شيخان، طبق آمارها صادرات سيمان کاهشيافته اما از آن طرف صادرات کلينکر افزايش داشته است. اين نوسان نشان ميدهد که بازارهاي منطقه ما دچار بيثباتي شده است. بازار عراق که عمده بازار صادراتي بوده و بالغبر 60 درصد سيمان توليدي ما به آن منطقه صادر ميشد اکنون به دليل مسائل امنيتي و عدم حضور ايرانيها در بازار عراق دچار مشکل شده است، در بازار آذربايجان نيز تقاضا بسيار کاهشيافته، بازارهاي ديگر نيز تقريباً شرايط مشابهي دارند . اين امر نشان ميدهد که سيمان صادراتي ما بالغبر 10 درصد کاهشيافته و درمجموع صادرات کلينکر دودهم درصد افزايش داشته است.

توليد مازاد و ورود دلالان

دبير صنفي انجمن کارفرمايان سيمان کشور با ابراز نگراني از رقابت منفي توليدکنندگان سيمان، گفت: به دليل مشکلات نقدينگي و پرداخت بسياري از شرکتهاي توليدکننده، دلالي سيمان بسيار گسترده شده و همين امر باعث کاهش قيمتها شده است. شيخان خطاب به توليدکنندگان سيمان با انتقاد از اينکه، امروز کلينکر توليد ميکنيم بدون آنکه ارزيابي از کشش بازار داشته باشيم، گفت: مشکلات نقدينگي کارخانههاي توليد باعث شده تا دلالان با خريد محصول از اين بازار و فروش به عاملان اين صنعت، از اين فرصت بهرهبرداري کنند.

وي افزود: صنعت سيمان هميشه دچار نوسانات سينوسي بوده اما اکنون شدت بيشتري يافته است، بنابراين توليدکنندگان سيمان بايد نگاه خود را تغيير داده و با فاصله گرفتن از تفکرات دلالي به سمت فروشهاي مويرگي در داخل بروند.

دو راهکار براي نجات صنعت سيمان

براي ساماندهي شرايط آشفته  و نجات اين صنعت ،دو راهکار پيشبينيشده که دستاندرکاران آن، با مشارکت مرکز تحقيقات، راه، مسکن و شهرسازي براي آن تدبير کردهاند.

دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان خواستار عملياتي شدن مباحث افزايش مصرف سيمان در داخل شد و پيشنهاد داده تا در روکش جادهها بهجاي قير و آسفالت از بتن استفاده شود، همچنين استفاده از سازههاي بتني جايگزين سازههاي فولادي در بناهاي ساختماني شود.

موضوعي که شکرچي زاده رئيس مرکز تحقيقات، راه، مسکن و شهرسازي هم آن را تأييد کرد و گفت: رويههاي بتني را جايگزين آسفالت در جادههاي کشور ميکنيم و اميدواريم تحت اين شرايط مازاد توليد سيمان کنترل شود.

وي افزود: عمر مفيد آسفالت 10 تا 30 سال است حالآنکه، عمر مفيد رويههاي بتني 30 تا 50 سال ارزيابي ميشود. همچنين مقاومت آن در برابر تغييرات آب و هوايي بسيار بيشتر بوده و مقاومت بسيار زيادي در برابر حلالها دارد.

شکرچي زاده با بيان اينکه پيشبيني کرديم تا پايان دوره دولت، رويههاي بتني را به 10 درصد برسانيم، گفت: جايگزين يک مترمربع بتن با آسفالت، و صادرات قير، ارزآوري 8.8 دلاري داشته و رويه بتني چيزي حدود 112 ميليون تومان صرفهجويي به دنبال دارد.

اما رئيس مرکز تحقيقات، راه، مسکن و شهرسازي دراينباره يک نگراني دارد، وي با بيان اينکه سياست وزارتخانه اين است که پروژههاي راه در حوزه بتن حتماً با مديريت اين مرکز انجام شود، گفت: بهشدت نگرانيم که اگر رويههاي بتني درست اجرا و نگهداري نشود، اين روش با خوشنامي روبهرو نشود. مثل بسياري از تکنولوژيهايي که دنبال آن رفتيم و در اجرا دچار مشکل شد.