پرداخت وام نوسازی آغاز شده است

شمار نشریه : 201

نشست آشنايي خبرنگاران با وظايف و مسئوليتهاي تخصصي سازمانها و شرکتهاي تابعه شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران در اين نشست از ابلاغ شيوهنامه پرداخت وام 50 ميليوني نوسازي بافت فرسوده توسط بانک مرکزي به بانکها خبر داد و گفت: از نظر ما پرداخت اين وام آغازشده است.  مراجعه زودتر افراد براي ما ملاک نيست؛ ما اعلام کردهايم بايد مالکاني که خانه آنها وضعيت بدتري دارد، در اولويت باشند.

مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري اظهار داشت:  ما براي مقابله با اين موضوع سندي را تصويب کرديم که بر اساس آن پيشگيري از گسترش محدودهها و درمان در آن گنجاندهشده است.

ايزدي افزود: اين قانون که به احيا و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري معروف است بايد با ديدگاههاي سازمانهاي مرتبط در بازسازي بافتهاي فرسوده هماهنگ باشد.