وقتی که سر مهندسی بریده شد

شمار نشریه : 201

حدود يک ماه است که قيمت جهاني نفت در سراشيبي سقوط افتاده و اين اتفاق زنگ خطر کسري بودجه را به صدا درآورده است.

 تجربه نشان داده ؛يکي از راهکارهاي هميشگي دولت براي جبران کسري، برداشت از بودجه عمراني بوده ،  اما نگراني اصلي ، کمبود اعتباراتي است که تاکنون بسياري از پروژههاي عمراني در استانها را نيمه فعال و يا دچار رکود کرده و حالا اين وضعيت به دغدغه مديران و شهروندان از وضعيت اعتبارات عمراني شهرشان براي آينده دامن زده است، اما ظاهراً جامعه مهندسان کمتر نگراناند! اين موضوع را  رئيس اسبق شوراي مرکزي نظاممهندسي ساختمان کشور عنوان ميکند.

سيد محمد غرضي با بيان اينکه درصد پروژههاي عمراني فعال در کشور به صفر رسيده، از جامعه مهندسان در اين رابطه انتقاد کرده  و ميگويد: در شرايطي که امور عمراني به صفر رسيده، بااينحال هيچ ندايي از جانب مهندسان -در اين زمينه- به گوش نميرسد.

وي با بيان اينکه در 17 ماه اخير هيچ پولي صرف توسعه کشور نشده، بيان ميکند: دولت همه درآمدها را صرف هزينههاي جاري ميکند. وقتي علم و فن مهندسي کشور جايگاه اداري، سياسي و اعتقادي ندارد، هميشه سرش بريده ميشود.

رئيس اسبق شوراي مرکزي نظاممهندسي ساختمان کشور با انتقاد از اينکه آمارهاي ميزان تخصيص بودجه از سوي مسئولان با ارقام متفاوتي اعلام ميشود، معتقد است: بايد يقه کساني که از اين امور غافل هستند را محکم چسبيد در غير اين صورت سرمايه از بين ميرود.