هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتخاب اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون

اعضاي هيئترئيسه و بازرسان اتاق تعاون ايران انتخاب شدند.

به گزارش پيام ساختمان، انتخابات هيئترئيسه اتاق تعاون ايران در سالن مرکز همايش صداوسيما برگزار شد.

در اين انتخابات، 40 کانديدا براي حضور در هيئترئيسه و هيئت بازرسي کانديدا شدند که از اين تعداد 30 نفر براي هيئترئيسه و 10 نفر مربوط به هيئت بازرسي بود. همچنين 80 نفر حق رأي داشتند که با برگزاري انتخابات اعضاي هيئترئيسه انتخاب شدند.

بر اين اساس، محمد جليليان با 49 رأي، بهمن عبداللهي 47 رأي، ماشاءالله عظيمي 47 رأي، اسماعيل خليل زاده 39 رأي، محمد کريمي 31 رأي، حسين رحماني نيا 31 رأي و حسن رسولي 29 رأي بهعنوان اعضاي هيئترئيسه جديد اتاق تعاون ايران معرفي شدند.

همچنين رمضاني با 29 رأي و پاکبين با 24 رأي بهعنوان عضو عليالبدل انتخاب شد.

در ادامه، اعضاي اصلي بازرسان اتاق نيز به ترتيب: بداغي با 36 رأي و خواجوي بجستاني با 31 رأي انتخاب شدند و مسلمي بهعنوان عضو عليالبدل انتخاب شد.