رونق گردشگری با تقویت زیرساخت‌های فناوری

شمار نشریه : 200

آلبر نفش مدير ارشد بخش راهکارهاي تجاري سامسونگ با بيان اين موضوع در همايش راهکارهاي تجاري تأکيد کرد: ايران کشوري پهناور با پتانسيلهاي عظيم گردشگري است و تأمين زيرساختهاي فناوري در اين بخش، ميتواند زمينهساز رونق اين صنعت شود.

وي ادامه داد: به منظور پاسخگويي به تقاضاي موجود در بازار هتلداري و گردشگري، سازمانها و شرکتهاي ارائهدهنده اين خدمات به دنبال يکپارچهسازي تبليغات و نام تجاري خود هستند تا در شعبههاي مختلف خود، خدماتي همگون و باکيفيت به مشتريان خود ارائه دهند.

نفش ، چالشي را که پيش روي اين مؤسسات و شرکتها قرار دارد استانداردسازي و سفارشيسازي خدماتي دانست که به وسيله سيستمهاي مختلف اجرايي ارائه ميشوند.

مدير ارشد بخش راهکارهاي تجاري سامسونگ با اشاره به اين که سامسونگ ارائه دهنده انواع فناوريهايي است که در حوزه گردشگري، امکان پاسخگويي به انتظارات مشتريان و غلبه بر چالشهاي اجرايي را فراهم ميکند، گفت: استفاده از صفحه نمايش ديجيتال با کيفيت فولاچدي که به دستگاههاي شخصي همراه مسافران متصل ميشود، باعث گسترش تکنولوژي ديجيتال و طريق تغيير روش رزرو و خريد مشتريان با بهرهگيري از خدمات نوين ارتباطي و تعاملي خواهد شد.