هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مزایده غیر منتظره یک اثر ملی

کارخانه ريسباف يکي از بزرگترين کارخانههاي ريسندگي در اصفهان  و اولين محصول کار و سرمايه جمعي مردم اين شهر بود . اين کارخانه حاصل برنامهريزي و سرمايهگذاري عده زيادي از مردم اصفهان است که در خيابان چهارباغ بالا، روبه روي هتل پل قرار دارد. اين اثر در تاريخ 8 مرداد 1381 با شماره ثبت 6018 بهعنوان يکي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. حال اين کارخانه با پيشينه تاريخي ،فرهنگي و مردمي توسط بانک ملي شعبه اصفهان  در تاريخ 9/10/93 به مزايده گذاشته شد .

چرا مزايده

مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان با بيان اين مطلب که کارخانه ريسباف تنها يک بناي فرتوت و از کارافتاده نيست ، به پيام ساختمان گفت: کارخانه  ريسباف  با خود هويت و فرهنگ و تلاش تاريخي مردم را به دوش ميکشد و نماد معماري صنعتي ايران در زمان دگرديسي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بوده و محصول فکر و خلاقيت مشترک مهندسان آلماني نظير«شونمان» و «نمينگرد» و استادکاران ايراني همچون معتمدي و ماهر النقش است .

محمود محمود زاده اظهار داشت: بناي صنعتي، تاريخي ريسباف در نزديکي «سيوسهپل» و زايندهرود و در امتداد محور تاريخي چهارباغ، از موقعيت مکاني و ساختار مطلوب جهت تبديل به کاربريهاي موردنياز شهر تاريخي اصفهان برخوردار است و از سالها پيش دوستداران اصفهان خواستار حفظ اين بنا و تبديل آن به موزه بودند. سرانجام دو سال پيش، دوستداران اصفهان موفق شدند در جريان يکي از سفرهاي هيئت دولت زمينه تصويب طرحي را فراهم آورند که بهموجب آن مقرر شد بناي تاريخي ــ صنعتي ريسباف براي تبديلشدن به موزه منطقهاي، به سازمان ميراث فرهنگي واگذار شود.اما پس از مدتي کوتاه، بانک ملي بهعنوان مالک دولتي، درخواست لغو اين مصوبه را به هيئت دولت فرستاد که درنتيجه، کميسيون مستندسازي هيئتوزيران با رياست وزير دادگستري تشکيل شد و سرانجام با بررسي مستندات، درخواست ابطال اين مصوبه رد شد و اعلام شد که کارخانه ريسباف متعلق به شرکت سرمايهگذاري بانک ملي نيست، بلکه اين ملک جزو داراييهاي بانک ملي و در نهايت دولت است.

وي افزود: بهاينترتيب مقرر شد به اقتضاي زمان و نياز فرهنگي و اجتماعي کشور با تصميم هيئت دولت و به پشتوانه قانون، اين بنا در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار گيرد .بااينوجود هنوز اين مصوبه با وجود پشتوانههاي قانوني اجرا نشده و بانک ملي همچنان بر موضع خود پافشاري ميکند و بناي تاريخي - صنعتي ريسباف را متعلق به کانون بازنشستگان بانک ملي و خود را فاقد قدرت واگذاري بنا به سازمان ميراث فرهنگي ميداند. درنهايت قرار شد اين کارخانه توسط وزارت راه و شهرسازي خريداري و به يک مرکز فرهنگي تبديل شود.

مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان ادامه داد: ابتدا قرار شد ما بهصورت تهاتري اثر را با زمين هم قيمت آن معاوضه کنيم که صحبتهايي نيز در اين مورد ردوبدل شد و براي چندين نوبت در سال جاري اين اداره کل با مقامات بانک ملي درباره تملک کارخانه ريسباف بهصورت معوض يعني در ازاي ارائه ملک مساوي ارزش اين کارخانه مذاکره کرد و به نتايج خوبي نيز منجر شده بود اما عليرغم انتشار آگهي، فروش کارخانه ريسباف براي ما غيرمنتظره بود.

محمودزاده اظهار داشت: بعد از گذشت مدت کوتاهي با همکاري معاونان وزارت راه و با حمايت و نظر دکتر آخوندي وزير راه و شهرسازي قرار بر اين شد که وام خريد اين بناي تاريخي تأمين شود .بااينحال بانک ملي ايران آگهي فروش کارخانه ريسباف اصفهان را در پايگاه اطلاعرساني خود و تعدادي از روزنامههاي سراسر کشور منتشر کرد.

وي در پاسخ به اين سؤال که چرا ميراث فرهنگي به اين موضوع  ورود نکرده است، گفت:  عليرغم اينکه  حفظ مکانهاي تاريخي بر عهده وزارت راه و شهرسازي نيست، اما ما براي حفظ اين اثر تاريخي وقت و هزينههاي معنوي و مادي  بسياري صرف کرديم .

محمود زاده با بيان اينکه هدف ما براي خريد و حفظ اين اثر تخريب يا نابودي آن و سود بيشتر نيست گفت: ما ميخواهيم اثر بهعنوان يک مرکز فرهنگي ادامه حيات دهد . وي تأکيد کرد: ملک دولتي را ميتوان با مصوبه دولت و تأييد بالاترين مقام دولتي به يک ارگان دولتي ديگر واگذار کرد .

مديرکل راه و شهرسازي استان اصفهان در پاسخ به اين سؤال که چند وقت پيش  يکي از مسئولان اداره کل مهندسي و املاک بانک ملي گفته بود که مسئولان اصفهان خواهان تملک کارخانه ريسباف بهصورت رايگان هستند درصورتيکه طبق قانون اين کار تخلف محسوب ميشود؟گفت: ما ميدانيم که  طبق قانون اين ملک بايد در ازاي وجه نقد واگذار شود و غيرازاين مسئولان بانک ملي بايد جوابگوي ديوان محاسبات اداري باشند. براي همين موضوع به دنبال دريافت وام از وزارت راه و شهرسازي بوديم که آقاي دکتر آخوندي موافقت خود را اعلام کردند .

محمود زاده خاطرنشان کرد: با توجه به آگهي فروش اين کارخانه، کاربران متقاضي بايد قبل از اقدام اساسي براي خريد آن از شهرداري استعلام بگيرند در غير اين صورت دچار مشکل خواهند شد و خريداران بايد بدانند هويت تاريخي يک ملت چيزي نيست که تکهتکه و بهصورت واحدهاي مسکوني عرضه شود .