هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آشوراده ؛ محل آزمون و خطا؟!

مديرکل دفتر مناطق نمونه و زيرساختهاي گردشگري گفت: آشوراده يک موضوع چند دولتي بود که حدود 4 ماه پيش با دستور ويژه رئيسجمهور پيگيري اين موضوع با حفظ ملاحظات زيستمحيطي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري سپرده شد.

 تاجيک ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي مأمور به حل موضوع پرونده شد تا با رعايت ملاحظات زيستمحيطي اين منطقه از رکود خارج شود، جلسات متعددي با مسئولين استانداري گلستان، مقامات سازمان محيطزيست، سازمان منابع طبيعي و شرکتهاي بخش خصوصي دخيل در اين پرونده داشتيم که در تمامي اين جلسات بر حفظ اکوسيستم آشوراده تأکيد شد.

 مديرکل دفتر مناطق نمونه با بيان اينکه اقدامات کارشناسي و تخصصي براي حفظ محيطزيست منطقه در طرح نهايي پروژه آشوراده موردتوجه قرارگرفته است، ادامه داد: اين طرح در جلسهاي با حضور معاون اول رئيسجمهور، مسئولين سازمان ميراث فرهنگي و محيطزيست تأييد شد.

 وي افزود: سطح اشغال جزيره براي اجراي تأسيسات گردشگري 10 درصــــد پيشبينيشده و تمام تأسيسات ازنظر ارتفاع و مواد با رعايت ملاحظات زيستمحيطي انجام ميشود.

 تاجيک گفت: ما اجازه نميدهيم هتل چندين طبقه در آشوراده ساخته شود، تدبير فعلي سازمان بهطورقطع در نظر گرفتن ملاحظات زيستمحيطـــــي و تناسب و تطبيق طرحهاي گردشگري با محيطزيست جزيره است.

 مديرکل دفتر مناطق نمونه ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي در ارتباط با بحث منابع طبيعي و جنگلها دغدغه دارد، اين سازمان طي يک سال گذشته براي آزاد کردن اراضي که بخش خصوصي با نيت احداث تأسيسات گردشگري اشغال کرده و اقدامي انجام نداده، پيگيريهاي جدي داشته است.

 وي با تأکيد بر اينکه طرح توسعه آشوراده با ملاحظات زيستمحيطي تطبيق دادهشده، تصريح کرد: پيادهروي، اسبسواري و طبيعتگردي ازجمله طرحهايي است که در آشوراده اجرا ميشود، اينگونه طرحها در مناطق زيستمحيطي کشورهاي مختلف اجرا شده با استقبال بسياري مواجه شده است.

 مديرکل دفتر مناطق نمونه با بيان اينکه مکانيزم اجرايي طرح آشوراده هنوز نهايي نشده است، افزود: اهليت سرمايهگذار در بحث آشوراده موضوع بسيار بااهميتي است که بايد موردتوجه قرار گيرد. تاجيک با اشاره به اينکه سرمايهگذار آشوراده بايد فردي باشد که امتحانش را پس داده و از هر نظر صلاحيت داشته باشد، گفت: سازمان ميراث فرهنگي آشوراده را محلي براي آزمايش سرمايهگذاري که اهليت و صلاحيتش احراز نشده تبديل نميکند.