مبل استانـدارد را بشناسید

شمار نشریه : 200

مبلمان ديگر حكم يك كالاي تجملاتي را ندارد بلكه به يك كالاي مصرفي تبديلشده است اما به دليل حجم انبوه توليد و واردات انواع مختلف و سبكهاي متعدد آن خيلي از ما هنگام خريد بيشتر از آنكه به كيفيت و تناسب مبلمان با فضايي كه قرار است در آن قرار بگيرد توجه كنيم، به زيبايي ظاهري آن توجه داريم. نكتهاي كه لازم است اما كافي نه! در اين گزارش ما به شما ميگوييم كه چطور مبلمان دلخواهتان را انتخاب كنيد و مهمتر از آن اينكه در بازار مبل ايران چه ميگذرد از طرح و رنگ گرفته تا بالا و پايين قيمتها.

اين مبل استاندارد است

 مبل استاندارد، مبلي است كه استفادهكننده زمان نشستن روي آن احساس راحتي كند. دوخت آن محكم باشد و پس از مدتي استفاده دوخت آن باز نشود. مبل استاندارد بايد بهراحتي شسته شود و از چوب مرغوب (چوب درخت گردو) و رنگ طبيعي در آن استفادهشده باشد و مهمترين نكته اينكه اگر يكمبل از هر نظر استاندارد باشد، براي استفادهكننده ضرر جسمي به دنبال ندارد.

در خريد يك مبلمان اندازه و همتراز بودن پايههاي مبل هم بايد موردتوجه قرار گيرد. مبلهاي فرفورژه پايههاي بسيار سستي دارند ولي مبلهاي راحتي و تشكي پايههاي محكم و استانداردي دارند.  اندازههاي پايهها بايد نسبت بهاندازه مبل قطور باشند تا وزن استفادهكننده را تحمل كنند. يك نكته بسيار مهم، اين است كه بايد جاي قرارگرفته مبل در خانه قبل از خريد اندازهگيري شده و مشخص شود.

كوچكتر اما مدرنتر

 مبلهاي پرزرقوبرق امروزه بازار خود را ازدستدادهاند و توليد و خريداران كمتري نسبت به مبلهاي كلاسيك و جوانپسند دارند. در عوض مبلهاي كوچكتر محبوب شدهاند. البته براي مدتي هم انواع و اقسام مبلهاي مدل (L) بهشدت محبوب شده بودند اما حالا اين تب فروكش كرده و کساني كه مبلهاي (L) را خريداري ميكنند، تعداد كمي هستند كه خانههاي بزرگ با اتاق پذيرايي بزرگ دارند و دوست دارند فضاي خانه را پر كنند.

مدلها و نامها

اكثر خريداران مبل امروز به نام و سابقه برندها هم توجه ميكنند .با توجه به انتخاب سليقهاي خريداران، امروزه مبلهايي با پارچههاي ترك و نانوسرتكس هواداران بيشتري نسبت به جنسهاي كتان و چرم دارند.

بهروز خريد كنيد

نانوسرتكس جنس جديدي از پارچههاي روز است كه در برابر مواد شيميايي و هر نوع مايعاتي از خود واكنش نشان نميدهد و ميتوان حتي لكههاي خون و جوهر روي آنها را هم با يك دستمال خيس از بين برد، بدون اينكه آثاري از خود بهجا بگذارد.

رنگ محبوب

رنگهايي مثل مشكي، قهوهاي، طلايي و سفيد هميشه هواداران خود را دارند اما به نظر ميرسد كه رنگ قرمز مايل به قهوهاي (زرشکي ) بسيار محبوب شده است. اين رنگ با توجه به چوب و پارچه و هماهنگي بين آنها امروزه فروش فوقالعادهاي نسبت به بقيه رنگها دارد.

بازار در تصاحب مبلهاي تشكي

اين روزها مبلهاي فلزي محبوبيت خود را ازدستدادهاند و خريداران آن را بهندرت ميپسندند. مبلهاي فرفورژه هم كمتر خريداري ميشوند و مبلهاي چوبي و بهخصوص تشكي محبوبيت بيشتري نسبت به آنها دارند. اين مبلها هم ازنظر طول عمر و هم ازنظر راحتي و سبكي بسيار بهتر از مبلهاي فلزي و فرفورژه هستند. مبلهاي تشكي پارچهاي، اسكلتي چوبي دارند و پارچه آنها از جنسهاي كتان، چوب و نانو ساخته ميشوند. متخصصان در اين زمينه ميگويند؛ مبلهاي تشكي ازنظر علم پزشكي هم استانداردتر از مبلهاي فلزي هستند.

8 نفرهها محبوبتر هستند

مبلها در اندازههاي متفاوتي توليد ميشوند اما مبلهاي 8 نفره فروش بيشتري نسبت به مبلهاي بزرگتر دارند زيرا آنها با استاندارد هر اتاقي هماهنگ هستند و بهراحتي ميتوان مدلهاي زيبايي با آنها در اتاق چيد.  ولي بههرحال اندازههاي مبل بستگي به فضاي اتاقي دارد كه قرار است مبل در آن قرار گيرد. كمترين قيمت يك دست مبل مناسب ساختهشده طبق اصول و با مواد مناسب، يك‌‌ميليون و 500 هزارتومان است. شايد در كل بتوان گفت كه قيمت يکدست مبل استاندارد 8نفره، حدود 2ميليون و 500هزارتومان است اما با توجه به جنس، اندازه، مرغوب بودن و از همه مهمتر، نام برند آنها بالا و پايين ميشود.

مبل استاندارد را بشناسيد

20درصد زيبايي، 80درصد كيفيت، اين فرمول را به خاطر بسپاريد؛ بسياري از خريداران لوازمخانگي به علت نداشتن اطلاعات كافي براي تهيه لوازم منزل، بيشتر ديدشان بهظاهر اجناس است و سعي ميكنند كه زيباترين جنس را خريداري كنند، غافل از اين مسئله كه اگر اين لوازم بهاندازه كافي مرغوب نباشد بعد از مدتي كوتاه، شكل ظاهري و زيبايي خود را هم از دست خواهد داد. ازنظر يك خريدار کاملاً آگاه شكل ظاهري تنها (20درصد) از اهميت يك جنس را تشكيل ميدهد و (80درصد) بقيه به جنس و استاندارد بودن آن بستگي دارد.

مطابق با استاندارد بدن

اولين چيزي كه براي خريد يك مبل استاندارد لازم است به آن توجه شود؛ اين است كه وقتي روي آن نشستهايم احساس راحتي به بدن دست ميدهد يا خير؟ بعضي مبلمانهاي بهظاهر زيبا نهتنها احساس راحتي به ما نميدهند بلكه پس از مدتي استفاده، متوجه ميشويم كه درد شديدي در مهرههاي كمر خود احساس ميكنيم و پس از بررسي متوجه ميشويم مشكل از مبلي است كه هرروز پس از ساعتها كار و خستگي روي آن مينشينيم و استراحت ميكنيم.

چوبهاي تلخ را انتخاب كنيد

چوبي كه در اسكلت يك مبل به كار ميرود اکثراً چوب درخت گردوست زيرا چوب محكمي است و حشرات  كمتر آن را ميخورند، زيرا تلخ است. تراز بودن سطح اسكلت چوبي مبل هم  بسيار مهم است، زيرا از به صدا افتادن آن جلوگيري ميكند. فنرهاي استفادهشده در مبلهاي فنري نبايد با تشكها در تماس باشد و فقط هنگام نشستن بايد با تماس حالت فنري را رعايت كنند، زيرا به تشك فشار آورده و در ظاهر مبل تأثير ميگذارد.طرح پارچه بهکاررفته در مبلمان بستگي به نظر خود شما دارد اما هر طرح و نقشي كه داشته باشند، بايد محكم و استاندارد دوخته شوند تا بر اثر فشار، تشكها از آن بيرون نزند و دوخت را پاره نكند. در نهايت اينكه جنس پارچه نبايد بهگونهاي باشد كه بعد از مدتي استفاده عرق كند. رنگي كه در  پارچه بهکاررفته است بايد رنگ طبيعي باشد زيرا رنگهاي شيميايي بعد از يكي يا 2بار شستوشو از بين ميروند و حالت چرك به خود ميگيرند.