هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امتزاج معماری با مضامین کشتارگاهی!

اين که رييس پژوهشگاه ميراثفرهنگي که از متخصصان حوزه ميراثفرهنگي کشور بهشمار ميرود، در فرهنگستان هنر و در نشست علمي باستانشناسي شهر، در حضور مديرعامل سازمان زيباسازي تهران و کارشناسان سازمان ميراثفرهنگي وقتي مي خواسته از عدم بررسي دقيق پيشينه شهرها قبل از توسعه آنها و اين که توسعه ناپايدار شهرها به بافت و هويت تاريخي شهرها آسيب مي رساند، انتقاد کند، اعلام کرده که «سر شهرهاي تاريخي قربه الي الله بريده شود»؛ حاکي از گشايش درهاي جديدي از ادبيات معماري است که نويد امتزاج مفاهيم هنري و معماري را با مضامين کشتارگاهي به خوبي نشان مي دهد. از اين رو اصلا بعيد نيست به زودي شاهد تيترهايي از اين دست براي مقالات، مطالب و سخنراني هاي حوزه معماري و زيبايي شناسي هنري باشيم:

شَتَک خون روي اسليمي ها (نقد کاربرد طرح هاي اسليمي در طراحي دسته ساطور)، دشنه در شکم (مقاله ترويج استفاده از سفره قلمکار)، شاهرگ ميراث زير تيغ (گزارشي از قطع لوله کشي آب سازمان ميراث فرهنگي به علت تعميرات)، خونت را مي نوشم (مقاله اي تحقيقي در خصوص کاربرد شيشه هاي قرمز رنگ در پنجره هاي ارسي)، جنگ خونين روي سي و سه پل، (روايتي تاريخي از ريختن آب انار روي لباس شاه عباس صفوي) و ...