مردم، شهری شــاد می خواهند

شمار نشریه : 200

گروه معماري دکوراسيون: هرچند معضل نابساماني نما ،ميادين و زيباسازي شهرها از رايجترين موضوعات انتقادي است، ولي متأسفانه کمتر به اين موضوع پرداختهشده است. از ديدگاه کارشناسان ذيربط ازجمله عوامل دخيل در بروز اين معضل، شامل اعمال سليقه و دخالت غير کارشناسانه، حاکميت فرهنگ بسازوبفروشي، استفاده از مواد و مصالح نامرغوب در ساختمانها، فقر مالي و فني سازندگان است که صرفاً با هدف سودجويي وارد بازار ميشوند و بدون توجه به اصول معماري در عرصه ساختوساز ميتازند و آسيبهاي جدي به سيماي شهرها وارد ميکنند.بر افين اساس با تعدادي از شهروندان در  مورد اين موضوع که چقدر معماري شهر را دوست داريد؟و ميخواهيد شهرمان چگونه باشد ، به گفتگو نشستيم :

برنامهريزيهاي ناهمگون در شهر

صادقي، جامعهشناس با بيان اين مطلب که شهرهاي ما عاري از هارموني است، به پيام ساختمان گفت: شهرهاي ما ملغمهاي است از مديريتها و برنامهريزيهاي ناهمگون است و غيرتخصصي که آنها را نامنظم کرده است . وي افزود:در تمام کشورها شهرها قسمتي به نام مرکز شهر دارند که تمام فعاليتهاي اقتصادي در آنجا انجام ميگيرد اما در تهران ما تمام بناهاي تجاري ،مسکوني و بازرگاني در کنار هم قرارگرفتهاند که اين عدم هارموني شهر را تشديد کرده است .اين کارشناس ادامه داد: شهرهاي ما به مرکز شهر و نيز يک برنامه دقيق و مديريتشده نياز دارد تا آزاردهنده نباشند .بايد در طراحي شهر بين مردم ،مجريان ،شهرداري و نظاممهندسي اتفاقنظر باشد تا در نهايت شهرهاي ما سليقهاي ،شخصي يا صنفي نباشد.

احمدرضا ربيعي ، حسابدار يک شرکت خصوصي با بيان اين مطلب که به عقيده من نگاهها به شهر بسيار متفاوت است، به پيام ساختمان گفت: بنده دوست دارم شهر انباشته از عناصر غيرکاربردي نباشد اما متأسفانه در همه جاي شهر ما با عناصري برخورد ميکنيم که قابليت دور ريخته شدن دارد مثلاً بيشتر جداول، سطل آشغالهاي بزرگ و حجيم، ميزهاي فرفورژه که حتي سالي يک نفر هم از آنها استفاده نميکند از اين قبيل اشياء هستند. وي افزود:  کلانشهرهاي ما انباشته از ماشين و جمعيت هستند درحاليکه هرچقدر شهر خلوتتر باشد زيباتر است.

شهر زيبا مملو از رنگ و هنر

نرگس فداکار ، دانشجوي کارشناسي ارشد هنر با بيان اين مطلب که شهرهاي ما عاري از لطافت و رنگآميزيهاي آرامشبخش است، به پيام ساختمان گفت: شهر زيبا يعني شهر مملو از رنگ و هنر اما متأسفانه کاربرد رنگ در شهرهاي ما بسيار کم است و حتي کارفرما دلش نميخواهد ديوارهاي يک ساختمان صورتي يا آبي آسماني باشد اما بايد نوع نگاهمان را به کاربرد عناصر رنگ و نقش تغيير دهيم.

وي افزود: شهرهاي ما سياه ،سفيد يا خاکستري است درحاليکه شهرداري بايد آييننامهاي مبني بر رنگآميزي و استفاده بيشتر از نقش و نگار در نماي ساختمانها  تدوين کند .

فداکار ادامه داد: علاوه بر اين بيشتر پلهاي عابر پياده ما يا زشت و زمخت يا انباشته از  تلقهاي  شکسته هستند  و هنگام عبور از  آنها انگار وارد اما در بيشتر کشورها اين پلهاي عابر پياده مملو از نقاشي و آثار هنري هنرمندان و دانشجويان رشته هنر است که مردم در هنگام عبور از آن لذت ميبرند و در صورت تمايل مي توانندخريدي نيز داشته باشند .

نگاه ويژهاي شهرداري به کودکان

مريم فاطمي، معلم دبستان با بيان اين مطلب که متأسفانه شهر ما شهر کودکان نيست به پيام ساختمان گفت: نهتنها شهر مملو از رنگهاي تيره ،ساختمانهاي غولپيکر و شيشهاي است بلکه  هيچ نماد و ساختار آموزشي براي کودکان ندارد و کودکان ما جز ترافيکهاي طولاني چيزي نميبينند.

وي افزود: بايد شهرداري نگاه ويژهاي به کودکان و نوجوانان شهر داشته باشد و با قرار دادن چند مجسمه فلزي مانند فرفره و پروانه در فضاي سبز، شهر براي کودکان مناسب نخواهد شد . کودکان ما شهري ميخواهند که در آن شاد باشند. بهعنوانمثال استفاده از مجسمههاي کارتوني و يا تصاوير آموزشي و کودکانه ميتواند دوران کودکي را شيرينتر کند .

ميدانهاي حجيم و بدون نماد

عليرضا قريشي، بازارياب با بيان اين مطلب که بدترين قسمت شهرهاي ما، ميادين شهر است به پيام ساختمان گفت: ميدانهاي حجيم و بدون نماد بزرگترين معضل طراحي شهرهاي ماست. درحاليکه ما هنرمندان بزرگي براي نمادسازي داريم. وي افزود: در حال حاضر به ميدان ونک نگاه کنيد چرا ميداني با اين عظمت و معروفيت نماد ندارد مگر ساخت يک نماد با هويت و زيبا چقدر هزينه دارد.

اين دور از انصاف است

 پرويز اقبالي، گرافيست با بيان اين مطلب که تهران ما هم  زيبا و بزرگ است به پيام ساختمان گفت: اين دور از انصاف است که تمام تلاشهاي مديران شهرداري را  در توسعه و زيباسازي شهر ناديده بگيريم . درست است شهرهاي ما ازنظر زيبايي با مشکلاتي روبهرو است اما اين موضوع مطلق نيست . وي ادامه داد: ورود گرافيک و هنر به عرصه شهرسازي ضرورتي انکارناپذير است. البته در چند سال اخير اقدامات خوبي در اين زمينه انجامشده است؛ مثلاً استفاده از  تصاوير و مجسمههاي گرافيکي در بزرگراهها فکر خوبي بود که توسط شهرداري اجرا شد .

نادر روشني ، مهندس الکترونيک با بيان اين مطلب که شهر ما بايد بهروز و پيشرفته باشد به پيام ساختمان گفت: استفاده از بيلبوردهاي الکترونيکي بزرگ ،مجسمههاي عظيم که از قطعات فلزي و بهنوعي آهنپاره ساخته ميشود ،استفاده از دستگاههاي اتوماتيک نوشيدنيها در خيابانها ،استفاده از  صفحههاي  نمايش بزرگ در ساختمانهاي مرتفع ،استفاده بيشتر از چراغهاي کممصرف  خورشيدي در شهر و... ميتواند نمادهايي از شهر الکترونيکي باشد . وي ادامه داد: شهري زيبا است که به تمام علايق و سليقهها پاسخ دهد و اميدواريم شهرداري نگاههاي تخصصيتري به زيباسازي شهر داشته باشد .

سازندگان غيرمتخصص و صاحب سَبک!

يک کارشناس معماري در خصوص دلايل آشفتگي نماي شهري به خبرنگار ما گفت: يکي از دلايل مخدوش شدن نماي شهري به سازندگان و مالکان برميگردد. ساختمانها را کساني ميسازند که هيچگونه اطلاعات راجع به  ساختوساز ندارند. يعني سرمايهگذار هستند و ميخواهند با کمترين نقدينگي بيشترين سود را کسب کنند.

سيد پيام حسيني ادامه داد: اين دسته از سازندگان آشکارا از مسائلي که باعث بهبود کيفيت ساختمانها ميشود کم ميکنند تا بيشتر سود ببرند. چون ساختمان خوب به يک طرح خوب نياز دارد و طرح خوب را بايد يک مهندس معمار ماهر طراحي کند که درنهايت حقالزحمه آن بيشتر خواهد بود و سازندگان بايد بيشتر هزينه کنند که البته زير بار اين موضوع نميروند.

عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي استان گلستان درعينحال تصريح کرد: اکثريت جامعه سازندگان را افراد معمولي ، غيرمتخصص و شاغل در حرفههاي ديگر تشکيل ميدهند، به اين معنا که دانش و اطلاعات فني کافي نسبت به ساختمان ندارند. اين افراد در بخش ساختمان اظهارنظر ميکنند و متأسفانه خود را صاحب سبک و سياق ميدانند. وي با ابراز تأسف و نگراني از اين وضعيت تصريح کرد: بر همين اساس ساختمانها بهجاي اينکه توسط صاحبان اصلي دانش و فنساخته شود، توسط کساني ساخته ميشود که هيچ ارتباطي با اين صنعت ندارند. بنابراين اجزايي که کنار هم قرار ميگيرند تا ساختمان را به وجود بياورند و نما هم  که بخشي از آن است، مخدوش و چشم آزار و نامتناسب ميشود.

حسيني با ارائه مثالي يادآور شد: براي نمونه نصب تابلوهاي تبليغاتي بر روي طبقات پايين ساختمانها با اندازههاي مختلف ازجمله ايراداتي است که در زمان طراحي و ساخت ساختمان موردتوجه قرار نميگيرد و جايي براي نصب اين تابلوها مدنظر قرار نگرفته چون توسط اهلفن طراحي و ساخته نميشود.

سخن آخر

بنابر بر اظهارات صاحبنظران، طراحي نما چهار وجه دارد ؛ يک وجه آن مجري، پيمانکاران و مردم، وجه دوم شهرداري، وجه سوم وزارت راه و شهرسازي و وجه چهارم سازمان نظاممهندسي ساختمان است که بخشهاي مذکور بايد با تعامل هم در راستاي حل اين معضل شهري گام بردارند.