هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاثیر رنگ در روشنایی خانه

سعيد ناصري مرتضوي

يک منبع نوري مانند لامپ هزاران پرتو نور منتشر ميکند. پرتوهاي نور که از منبع  منتشر ميشود به اجسام با مواد و رنگهاي مختلف برخورد ميکند. نور پس از برخورد با اجسام مجدد بازتاب خواهد کرد اما هر پرتو نوري که به مادهاي برخورد ميکند خود به هزاران پرتو نور ديگر تبديلشده و دوباره بازتاب ميکند.به اين پديده بازتاب ثانويه گفته ميشود که در هر بار انعکاس نورتضعيف هم ميشود و قدرت آن کمتر و کمتر شده تا از بين رود. جالبتوجه است که پرتوهاي نور با برخورد به مواد و رنگها مقداري از همان رنگ را به خود گرفته و بازتاب ميکند. پس درصدي از رنگ مواد در فضا پخش خواهد شد. بهطور مثال اگر ديواري قرمزرنگ در محيط وجود داشته باشد ديوارهاي کناري هم مقداري قرمزرنگ خواهند شد.

در طراحي محل کار و زندگي ما، رنگها اهميت بسيار دارند و ميزان نور فضا با توجه به روشني و تيرگي آنها تا حدي قابل تنظيم ميباشد. گاهي اوقات پنجرهها نور فضا را بهاندازه کافي تأمين نميکنند،بنابراين در فضاهايي که نور محيطي و يا نور کافي وجود ندارد استفاده از رنگهاي روشن ميزان بازتاب نور فضا را بيشتر کرده و درصد کمتري از نور جذب رنگشده و بيشتر نور بازتاب خواهد شد. استفاده از کفپوش با طيف رنگي کرم روشن علاوه بر گرم کردن فضا نور بيشتري را منتشر خواهد کرد. بايد بدانيم براي ديوارها ميتوانيم از کاغذديواري با طرحهاي مختلف و رنگهاي روشن استفاده کنيم اما بافت کاغذديواريها تأثير اندکي در اين انتشار نور خواهد داشت. بنابراين براي افزايش نور در فضاهاي کم پنجره يا کم نور استفاده از رنگهاي روشن به افزايش نور آن محيط کمک قابلتوجهي خواهد داشت.