خانه هــــــای قلتان

شمار نشریه : 200

شرکت معماري «معماران دو» از ليتواني، مجموعهاي خوشه مانند از خانههايي خيرهکننده و آيندهگرا با نام "خانههاي غلتان" را طراحي نموده است. اين خانههاي منحصربهفرد، که بهصورت خوشهاي در ساحل درياي بالتيک قرار گرفتهاند؛ همچون باريکههايي عرضي از يک استوانه به نظر ميرسند.

هر خانه با بهترين و کارآمدترين امکانات در سهطبقه و براي يک خانواده طراحيشده و از حداکثر نور خورشيد و چشم اندازهاي جذاب و طبيعي پيرامون خود بهره ميگيرد. اين شهر کوچک آيندهنگر، با محيطزيست اطراف خود طراحيشده است و داراي يک مرکز کايتسواري و پاراگلايدر ميباشد که هر دو از مزاياي زندگي در اين خانههاي خوشهاي ميباشند.

بلندترين باغ عمودي جهان

مجموعه " يک پارک مرکزي " با ارتفاع 116 متر در مرکز شهر سيدني، بلندترين باغ عمودي جهان نام گرفته است. اين طرح که توسط معمار فرانسوي، ژان نوول طراحي گرديده، از دو برج 16 و 33 طبقه تشکيلشده که بر روي يک پوديوم چهار طبقه تجاري قرار گرفتهاند. اين پروژه که کاربريهاي متفاوتي دارد، با همکاري شرکت محلي معماران پي تي دبليو، 563 آپارتمـــان لوکس را به مرکز اين شهر استراليايي ارائه نموده است.بر روي برج بلندتر شرقي، يک اينستاليشن معلق بازتابنده متشکل از 320 پنل اينفرارد و داراي موتور قرارگرفته تا نور خورشيد را به بخشهاي سايهدار سايت مجموعه بتاباند. اين اينستاليشن که «هليوستات » نام گرفته است، در شب، به يک چلچراغ شهري مونومنتال تبديل ميشود که همچون استخري شناور از نورهاي ال اي دي در تاريکي آسمان به نظر ميرسد.پوشش گياهي کشيده شده بر روي نماي ساختمان، ديوار سبز پارک را به سمت بالا گسترش داده و احساسي از طبيعت را به واحدهاي مسکوني ارائه مينمايد. اين پوشش سبز، با جمعآوري دياکسيد کربن و انتشار اکسيژن، به کاهش مصرف انرژي کمک مينمايد و حرارت کمتري را نسبت به سايه اندازهاي سنتي، به محيط شهري، منتقل و منعکس مينمايد.

برج اداري دوحه

اين برج بلند اداري با 45 طبقه ، توسط ژان نوول در غرب منطقه خليج دوحه( قطر) با پوستهاي جالب طراحيشده و در حال حاضر در حال ساخت است. اين ساختار نزديک به هتل تنديس گون ِ شراتون Sheraton Hotel (ساختهشده در سال 1980 )قرارگرفته است. اکنون اين منطقه به يک مرکز مالي و تجاري در شهر تبديلشده است . برج نوول در ميان ساختمانهايي که اکثراً در سالهاي اخير ساختهشدهاند و بعضي در سالهاي دور، قرار دارد. ساختمان استوانهاي مجاور که در بالا و پايين حجم گسترش مييابد ، برج تورنادو (  Tornado Tower ) نام دارد که بهتازگي موفق به کسب بهترين جايزه ساختمان بلند در شرق ميانه و شمال آفريقا شده است. انتظار ميرود برج اداري دوحه ، بهزودي برنده جوايز زيادي شود.

انعکاس زندگي شهري در قاب نما

اين طرح ميخواهد از گونههاي مسکن شهري تکراري و متعلق به عصر خود دور شود و بهجاي آن؛ زندگي شهري پر جنبوجوش را، به ويژه در شهر تايپه، نشان دهد.براي پاسخ به مقياس شهري، يک نوار افقي، در يک پنل شيشهاي سفيد؛ بهطور واضح کاربريهاي مسکوني و تجاري را تعريف ميکند. سپس نوار بهطور عمودي ميچرخد تا تبديل به ديوار روشنايي شهري شود که اميدوارانه مرز منطقه تيِن مو(Tien Mu) را، هم در روز و هم در شب، بازتعريف ميکند. در نماي کارشده در قسمت شرقي، موزاييک لعاب دادهشده با طرح يخ ترکخورده و موزاييک سياه براي شکل دادن به نمايش مدرن يک دهکده عمودي، با 80 متر ارتفاع استفادهشده است.

پوشش اين ساختمان، با قابهاي سفيدرنگ متنوعِ پيشآمده، نقش يک رابط بين شهر و فضاي شخصي را بازي ميکند. اين قابها با عمق خود، تنها نور خورشيد لازم را تأمين نميکنند؛ بلکه هنر بصري موجود در آنها، تخيل و تصور افراد را برميانگيزد. درحاليکه اين قابها زندگي شهري را در بر ميگيرند و همزمان نمايش نيز ميدهند، زندگي خصوصي را از محيط اطراف، با فاصله مناسب و درعينحال بدون هيچ نفوذي نگهداري ميکند. در سمت غربي، هسته خدماتي با شش ديوار عمودي با چراغهايي در بالا تعريفشدهاند. اين چراغها در شب بهمنظور ارتقاي خط آسمان شهر روشن ميشوند و مسير راهنما را از ايستگاه ام آر تي، براي ساکنين مشخص ميکنند.