طرفدار عقاید نیچه در معماری

شمار نشریه : 200

لوکوربوزيه را ميتوان يکي از بزرگترين و شاخصترين معماران قرن بيستم دانست.

وي در سال 1878 در سوييس متولد شد و در سال 1965 در فرانسه وفات يافت.اين معمار برجسته در حيطه نويسندگي ،کارهاي فرهنگي،نقاشي و تقريباً تمام هنرهاي آن دوره سرآمد بود.تحصيلات آکادميک نداشت اما دوره آموزشهاي عملي و مهارتهاي حرفهاي را در مدرسه هنرها و صنايعدستي گذراند و گراورسازي را زير نظر «شارل لپاتيه» آموزش ديد.

در جواني سفرهاي مطالعاتي بسياري به ايتاليا،بالکان،استانبول و.... انجام داد.از سال 1908 تا 1911 با معماران بزرگي مانند «دروين»، «هانري شوور» و «آگوست پره» در پاريس و «پيتر بهرنز» در برلين ملاقات کرد و از آنها نکتههاي فراواني آموخت. همچنين آشنايي با کارهاي معمار بزرگي به نام« رايت» و مطالعه تاريخ معماري «آگوست چويس» تأثير عميقي بر او گذاشت. از اولين کارهاي طراحي او ميتوان به «ويلاي شواب» در سال 1916 در سوييس  اشاره کرد. اين بنا از اولين خانههاي بتني و حاصل همکاري او با هوفمان و آگوست پره بود.

وي در سال 1917 وارد پاريس شد و به طرفداري از عقايد نيچه در معماري پرداخت .دوره پرفروغ فعاليت حرفهاياش از همين سال شروع شد. يکي از ابتکارات لوکوربوزيه ساختن قطعات پيشساخته در بازسازي خرابيهاي جنگ جهاني اول بود که به نحوي گسترده به توليد انبوه رسيد.

در سال 1918بيانيه با اهميت «کوبيسم» را با همکاري اوزنفان نوشت. وي در زمينههاي نقاشي روي بوم، کلاژ، قاليچه هاي تزييني، نقاشي روي ديوار، مجسمهسازي،گرافيک، و ليتوگرافي آثار ارزشمندي خلق کرد. سيستم مدولار بر مبناي نسبتهاي طلايي و سري مقالاتي تحت عنوان« بهسوي معماري» که در مجله« لو اسپريت نو» به چاپ رسيد شـهرت جهاني براي بوزيه به ارمغان آورد.

اهداف پنجگانه موردنظرش درباره معماري مدرن يعني پيلوت،سقفهاي صاف،پلان آزاد،پنجرههاي سراسري،ترکيببندي آزاد نماها از اجزاي ضروري زيباشناسي معماري مدرن(راسيوناليسم)بهحساب آمد.

لوکوربوزيه در سال 1930 مجموعه کارهاي انجامشده و نشده خود را در کتابي به چاپ رساند  که بعدها به چندين جلد افزايش يافت .اين مجموعه يکي از مهمترين کتابهاي مرجع در معماري مدرن به شمار ميرود.

 وي در نمايشگاه انبوهسازي مسکن شرکت کرد و طرح زيباي تراس باغچه را براي مجموعههاي بلندمرتبه مسکن ارائه کرد. همچنين پروژه شهر معاصر براي گنجايش سه ميليون نفر توسط وي طراحي شد.

ويلاي نبسون،خانههاي لاروني و زانزه پاريس، خانه کوک در بلوژن، ويلاي استين، ويلاي ساووي، خانه سيتروئن 1و2،  ساختمان وحدت مسکن مارسي، صومعه قديسه، آسمانخراش کارتزين، آسمانخراش الجزاير، از ديگر پروژههاي اجرايي لوکوربوزيه است. ازجمله فعاليتهاي ديگر اين معمار برجسته شرکت در طراحي ساختمان اتحاديه ملل در نيويورک، طراحي پروژه برنامهريزي شهري، نقشه شهر پاريس، طراحي پروژههاي عظيم آفريقاي شمالي و برخي از شهرهاي آمريکاي جنوبي است. کتاب پيشنهاد برنامهريزي شهري که در سال 1945 به رشته تحرير درآمد نيز جزو آثار ماندگار لوکوربوزيه هنرمند و معمار شهير قرن بيستم بهحساب ميآيد.