هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میمون قلعه در خطر

کلنگ پل طبقاتي در کمربندي جنوب قزوين در حالي چندي پيش به زمين خورد که اين پروژه در حريم دو بناي تاريخي «ميمون قلعه» و «امامزاده حسين» صورت گرفته است. رئيس اداره ميراث فرهنگي قزوين با اعتراض به اين اقدام شهرداري ميگويد، کلنگ زني اين پروژه بدون استعلام از ميراث فرهنگي بوده و حريم دو بناي ارزشمند تاريخي و باغستان قزوين را تهديد ميکند.

تکليف پروژه احداث بلوار شهيد انصاري شرقي قزوين همچنان در ابهام قرار دارد که کلنگ شهرداري قزوين در يک اقدام ناگهاني و بدون استعلام از ميراث فرهنگي، بر سر دو بناي تاريخي، ميمون قلعه و امامزاده حسين فرود ميآيد. پروژه پل طبقاتي کمربند جنوبي قزوين در حالي در حريم دو بناي تاريخي ميمون قلعه و امامزاده حسين کلنگ ميخورد که اين پل از جنوب اين دو بنا و شمال گورستان کهن قزوين که متصل به باغستان جنوب شهر است مي‌‌گذرد.

ميمون قلعه قزوين که مربوط به دوره آلبويه است در شرق مقبره امامزاده حسين واقعشده است. اين اثر تاريخي آذرماه سال 75 با شماره ثبت 1778 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد. بااينحال رئيس اداره ميراث فرهنگي قزوين از ميمون قلعه و امامزاده حسين بهعنوان آثاري ياد ميکند که حريم آن توسط پروژههاي شهرداري قزوين مورد تهديد است.

 «محمدعلي حضرتيها»، رئيس اداره ميراث فرهنگي قزوين با بيان اين مطلب گفت: «شهرداري قزوين در يک اقدام عجيب و بدون هيچگونه هماهنگي و استعلام از ميراث فرهنگي در حالي پروژه پل طبقاتي کمربندي جنوب قزوين را کلنگ زد که اين پل دقيقاً از مقابل و حريم بناي ميمون قلعه و امامزاده حسين عبور ميکند.»

 آنطور که رئيس اداره ميراث فرهنگي قزوين ميگويد، اين پروژه از جنوب دو بناي امامزاده حسين و قلعه ميمون و از شمال گورستان کهن قزوين که متصل به باغستان جنوب شهر است، ميگذرد. 

وي تأکيد ميکند: «باغستانها در شهر هميشه کارکرد دفاعي داشتهاند بهگونهاي که شهر باوجود باغستان نياز به حصار و بارويي نداشته است. چنانچه باغستانها نهتنها در برابر تهاجمات نقش پدافند فيزيکي داشتهاند که در حوادث طبيعي مثل سيل و بادهاي گرم کويري که اتفاقاً در دشت قزوين خيلي رخ ميدهد بسيار تأثيرگذار بودهاند.»

حضرتيها ميافزايد: «اجراي پروژه پل طبقاتي در حريم دو بناي بسيار مهم ميمون قلعه و امامزاده حسين و همينطور گورستان کهن شهر، مداخلهاي است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات ميراث فرهنگي در داخل بافت تاريخي قزوين انجام ميگيرد.» آنطور که حضرتيها ميگويد، هرچند که اين پروژه در مرحله کلنگ زني است اما ميراث فرهنگي قزوين مخالفت و اعتراض خود را اعلام کرده است.