هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بردک سیاه نگهبان لازم دارد

کاخ بردک سياه يکي از مهمترين سراچههاي باستاني ايران محسوب ميشود که هماکنون بدون نگهبان و يگان حفاظت رهاشده است.

رشد بيرويه حفاري غيرمجاز و تعداد اندک نيروهاي يگان حفاظت در محوطههاي تاريخي کشور در حالي شرايط تخريب و دسترسي آسان سودجويان آثار تاريخي را در مهمترين سراچههاي تاريخي کشور فراهم کرده که به گفته جمعي از دوستداران ميراث فرهنگي استان فارس که به بازديد از کاخ بردک سياه هخامنشي رفته بودند هيچ نگهباني در اين سايت تاريخي مهم وجود نداشت.

 «سياوش آريا» يکي از فعالان ميراث فرهنگي استان فارس، پس از بازديد از کاخ بردکسياه هخامنشي گفت:« با جمعي از دوستداران ميراث فرهنگي از کاخ بردک سياه بازديد کرديم که ورودي و در اصلي کاخ بدون قفل بسته بود اما بهراحتي باز ميشد.»

وي افزود:« وقتي به داخل کاخ بردک سياه رفتيم تا ساعتها منتظر نگهبان و نيروي يگان حفاظت بوديم اما هيچکسي در اين سايت تاريخي حضور نداشت بهطوريکه بدون حضور هيچ نگهباني وارد بخشهاي کاخ شديم. حتي زماني که وارد کانکس و اتاق نگهباني شديم هيچ کسي را آنجا نديديم.»

 اين فعال ميراث فرهنگي ادامه داد:« تماسهاي مکرر با مسئولان و يگان حفاظت ميراث فرهنگي راه بهجايي نبرد و زماني که با ذاکري معاون ميراث فرهنگي بوشهر تماس گرفته شد، او هم نبود يگان حفاظت ميراث فرهنگي را در سايت تاريخي بردک سياه تائيد کرد.»

 آنطور که معاون ميراث فرهنگي بوشهر گفته است، ميراث فرهنگي استان حقوق نگهبانان را با مشقت از استانداري تأمين ميکند و حالا بايد نگهباني براي نگهبانان گذاشت تا از وظيفه خود سرپيچي نکنند.

 به گفته معاون ميراث فرهنگي استان بوشهر، نبود يگان حفاظت و تعداد اندک نگهبانان درسايت تاريخي بردک سياه پيگيري ميشود.

بردک سياه نام کاخي از دوره هخامنشيان است که در استان بوشهر، 12 کيلومتري برازجان و حدود 60 کيلومتري خليجفارس واقعشده است. کاخي متعلق به داريوش اول که در شهر باستان «تموکن» و محدودهاي که امروز دشتستان نام دارد قرار دارد. از کاخ بردک سياه بهعنوان عمارت زمستاني هخامنشيان ياد ميشود؛ اما قرار گرفتن اين کاخ که احتمالاً وسعتي برابر با تخت جمشيد داشته (و شايد بزرگتر) در نزديکي خليجفارس، ميتواند بيانگر موقعيت استراتژيک آن باشد.