هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونمایی از اولین سند «اودلاجان»

احمد مسجد جامعي در محل اولين بانک ايران که مربوط به دوره قاجار و دومين سال حکومت آقا محمدخان بوده و اکنون به سفرهخانه سنتي در محله اودلاجان تبديلشده، از کتاب «اودلاجان» (عودلاجان) نوشته ناصر تکميل همايون رونمايي کرد.

رئيس سابق شوراي شهر درباره کتاب «اودلاجان» (عودلاجان) گفت: اين کتاب اولين تحقيق مستقل درباره يکي از محلههاي قاجاري تهران و در واقع سالمترين منطقه باقيمانده تهران است، به عبارتي اولين سند تهيهشده در اينباره است و دکتر همايون، اودلاجان را به هر دو املا به روي جلد کتاب نوشته، اما تعبير درستتر که بزرگتر هم نوشتهشده ، «او» به معني آب و «دلاجان» به معني پخش کردن است.

وي ادامه داد: در آن زمان «اودلاجان» (عودلاجان) شماليترين نقطه تهران بوده که بعدها شمال تهران به دروازه دولت و دروازه شميران کشيده شده است. من اسم اين منطقه را قلب تهران ميگذارم، چون منبع خوبي براي تأمين آب تهران بوده است.

مسجد جامعي با اشاره به اينکه افراد سرشناسي در اين محله زندگي ميکردهاند، بيان کرد: هنگاميکه مهمانان وارد شهر ميشدند در اين منطقه اقامت ميکردند. خانه جلال همايي، ابوالحسن صديقي، علي حاتمي، آيتالله شيرازي (بنيانگذار مرمت ايراني) در اين منطقه بوده است که تاکنون به آن پرداخته نشده است.  همچنين گروه تهران گردي از مسجد شيخ نبيالله نوري که متعلق به دوره قاجار است ،بازديد کردند. اين مسجد هم مانند بسياري از بناهاي تاريخي ديگر تهران نياز به مرمت دارد.