دولت معماری سنتی را احیاء کند

شمار نشریه : 200

نماينده وليفقيه در استان گلستان با انتقاد از ناديده گرفتن معماري سنتي در ساختوسازها تأکيد کرد: دولت بايد احياگر اين نوع معماري باشد.

آيت اله سيد کاظم نورمفيدي در ديدار با بهمن نامور مطلق معاون صنايعدستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري کشور افزود: ساختمانهاي قديمي با وجود گذشت سالهاي طولاني، همچنان جذابيت دارند.

امامجمعه گرگان خاطرنشان کرد: متأسفانه در ساختوسازها، عظمت و زيبايي گذشته خود را ناديده گرفتهايم و از مدلهاي غربي در ساختمانسازيها استفاده ميکنيم.

آيت اله نورمفيدي ناديده گرفتن فرهنگ و ميراث گذشته و تبعيت از مدلهاي غربي را، بيهويتي و بيشخصيتي دانست و خاطرنشان کرد: دولت با ساختوسازهاي دولتي ميتواند معماري سنتي گذشته را احياء کند.

نماينده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبري، با انتقاد از معماري ساختمانهاي دولتي در سايت اداري استان گلستان تصريح کرد: اگر در اين سايت، معماري سنتي اجرا ميشد مرکز خوبي براي جذب گردشگر بود.

آيت اله نورمفيدي با اشاره به سفر خود به مسکو گفت: در روسيه، نماي بيروني ساختمانها، طبق معماري سنتي آنها ساختهشده و هيچگاه اين نما را تخريب نميکنند.