هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت توجه به زیبا سازی شهر

روند شتابان تغييرات دنياي مدرن در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سيل ايدهها و طرحهاي جديد در طراحي و معماري موجب شده که سيماي امروز شهرها ازهمگسيخته شود. زيباسازي شهري يکي از مقولههاي مهم در دنياي شهرنشيني امروز است که بهنوعي با سلامت زندگي و شادابي مردم ارتباط مستقيم دارد.زيباسازي، نورپردازي و طراحيهاي محيطي مطابق با چارچوبها و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي شبکه شهري امر مهمي است که بايد به آن توجه شود.آراستگي محيط شهري مستلزم رفع آلودگيهاي بصري و حذف زوايد است.براي داشتن محيطي زيبا و حفظ حقوق شهروندي، نهتنها مسئولان بايد اقدام به زيباسازي شهرها کنند بلکه مردم نيز بايد در حفظ و نگهداري اجزاي شهري و رفع آلودگيهاي نماها همکاري داشته باشند.بهکارگيري مـشاوران متخصص در طـراحي و اجـراي پروژهها از عوامل ارتقاي کيفيت فضاهاي شهري است.ممکن است شهر زيبا مفهومي آرماني جلوه کند، اما ميتوان از راه فهم و تجربه به ضوابطي براي آن دست يافت.با ايجاد انگيزه و روشهاي تشويقي ميتوان ساخت نماهاي هماهنگ را در سطح شهر نهادينه کرد تا گامي در جهت زيباسازي شهر برداشت. اميد است با طراحيهاي انجامشده در پروژههاي شهري و زيباسازي شاهد تحول در افق چشمانداز 1404 باشيم.