نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ضرورت توجه به زیبا سازی شهر

روند شتابان تغييرات دنياي مدرن در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سيل ايدهها و طرحهاي جديد در طراحي و معماري موجب شده که سيماي امروز شهرها ازهمگسيخته شود. زيباسازي شهري يکي از مقولههاي مهم در دنياي شهرنشيني امروز است که بهنوعي با سلامت زندگي و شادابي مردم ارتباط مستقيم دارد.زيباسازي، نورپردازي و طراحيهاي محيطي مطابق با چارچوبها و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي شبکه شهري امر مهمي است که بايد به آن توجه شود.آراستگي محيط شهري مستلزم رفع آلودگيهاي بصري و حذف زوايد است.براي داشتن محيطي زيبا و حفظ حقوق شهروندي، نهتنها مسئولان بايد اقدام به زيباسازي شهرها کنند بلکه مردم نيز بايد در حفظ و نگهداري اجزاي شهري و رفع آلودگيهاي نماها همکاري داشته باشند.بهکارگيري مـشاوران متخصص در طـراحي و اجـراي پروژهها از عوامل ارتقاي کيفيت فضاهاي شهري است.ممکن است شهر زيبا مفهومي آرماني جلوه کند، اما ميتوان از راه فهم و تجربه به ضوابطي براي آن دست يافت.با ايجاد انگيزه و روشهاي تشويقي ميتوان ساخت نماهاي هماهنگ را در سطح شهر نهادينه کرد تا گامي در جهت زيباسازي شهر برداشت. اميد است با طراحيهاي انجامشده در پروژههاي شهري و زيباسازي شاهد تحول در افق چشمانداز 1404 باشيم.