آمار تخلف بنگاه‌های املاک غیرواقعی است

شمار نشریه : 200

گروه بازار مسکن : مشاوران املاک از اصنافي هستند که همواره مورد انتقاد واقع ميشوند. اگرچه بيشتر مردم از فعاليت مشاوران املاک رضايت نسبي دارند اما معتقدند؛ تخلفات فراواني از جمله گرانفروشي، عدم نصب تعرفههاي مصوب در دفتر، عدم صدور فاکتور و نداشتن پروانه کسب نيز در اين صنف صورت ميگيرد. آمارهاي ارائهشده توسط معاونت بازرسي سازمان حمايت از مصرفکنندگان نشان ميدهد  که در 6 ماهه اول 93سال، مشاوران املاک حدود 2هزار و 46 پرونده  تخلف داشتهاند و ارزش اين تعداد پرونده  حدود 1.2 ميليارد  تومان است.بر اين اساس در ششماهه اول امسال تعداد بازرسي از ﺑﻨﮕﺎههاي ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکي و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﻛﻞ ﻛﺸﻮر با 51 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغبر 32 هزار و 746 ﻣﻮرد بوده که 2 هزار و 46 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻤﻌﺎً به ارزش 12454270873 رﻳال ﺗﺸﻜﻴﻞ شد. ﺳﺎل گذشته 63 هزار و 726 ﻣﻮرد ﺑﺎزرسي از ﺑﻨﮕاههاي ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکي و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ به ﺗﻨﻈﻴﻢ 4402 فقره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ جمعاً به ارزش 16376123428 ريال گرديد.

در نيمه نخست امسال 2363 فقره يعني معادل 6 درصد کل بازرسيهاي صورت گرفته، پرونده تخلف تشکيلشده که از اين تعداد 432 فقره پرونده براي گرانفروشي، 925 فقره براي عدم درج تعرفه در محل، 848 پرونده براي عدم صدور فاکتور، 93 پرونده تخلف مربوط به نداشتن پروانه کسب و 74 پرونده مربوط به ساير تخلفات جمعاً به تعداد 2363 فقره تخلف است.

بر اساس آمارهاي فوق اين تخلفات در سال 92 حدود 1ميليارد و 600 ميليون تومان و در 6 ماهه نخست سال 93 حدود 1ميليارد و 200ميليون تومان بوده است . البته بايد متذکر شد که ميزان نظارت سال 93 نسبت به سال 92 با کاهش 2 برابري روبهرو بوده است. بررسيهاي بهعملآمده از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت کشفشده ﻃـﻲ ششماهه اول سال جاري و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ سال گذشته حاکي از آن است که اﻓﺰاﻳﺶ تخلفيابي ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم درج ﻗﻴمت 7درصد،عدم ﺻﺪور فاکتور 5 درصد، ﮔﺮاﻧﻔﺮوشي 4درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ تخلفات يک درصد افزايش يافته است. تخلف فعاليت بدون مجوز در مقايسه با نيمه نخست سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.اين موضوع را با حسام عقبايي رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران در ميان گذاشتيم و وي نيز به دفاع از صنف متبوعش پرداخت:

آمارهاي سازمان حمايت غيرواقعي است

عقبايي با بيان اين مطلب که آمارهاي ارائهشده توسط معاونت بازرسي سازمان حمايت از مصرفکنندگان غيرواقعي است، به پيام ساختمان گفت: اين معاونت در ارائه آمارها بسيار عجولانه برخورد کرده و مسئولان اين سازمان هيچ  اشرافي به موضوع ندارند. بايد مشخص شود که تخلف به چه چيزي گفته  ميشود؟ آيا اين سازمان براي تعيين تخلف معيارهاي دقيق و اصولي بيان کرده است ؟.

عقبايي با اشاره به اينکه متأسفانه عليرغم حضور بنده در معاونت بازرسي سازمان حمايت از مصرفکنندگان هيچ توضيح قانعکنندهاي براي ارائه اين آمارها بيان نکردند، گفت: عدم اعتماد و اطمينان مردم به صنف مشاوران املاک موقعيت و کيفيت فعاليت آنها را زير سؤال ميبرد .البته بخش بزرگي از آمارهاي ارائهشده مربوط به عدم صدور فاکتور و عدم نصب تعرفه در دفاتر مشاور املاک است.

درج حقالزحمه در برگه ثبتشده بهترين فاکتور است

رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: در مورد عدم صدور فاکتور بايد بگويم؛ در تمام قراردادهاي مشاوران املاک نرخ حقالزحمه قيدشده و بر اين اساس سازمان امور اقتصادي و دارايي هيچ هزينهاي مبني بر حقالزحمه از  مشاوران املاک نميگيرد . درج حقالزحمه در برگه ثبتشده در سايت  محکمترين فاکتور محسوب ميشود بنابراين آماري که در مورد عدم صدور فاکتور ارائهشده است کاملاً نادرست و غيرمنطقي است اما  در مورد عدم نصب تعرفه در محل بايد گفت؛مگر تمام مغازههاي سطح شهر تعرفه هاي مصوب اتحاديه را روي ديوار نصب مي کنند. اگر اين موضوع براي مشاوران املاک تخلف محسوب ميشود چرا براي مشاغل ديگر تخلف محسوب نميشود؟.

اعتبار يک مشاور املاک به پروانه کسب آن است

مسئول کميسيون تخصصي مشاوران املاک کشور ادامه داد: تنها صنفي که پروانه کسب خود را جلوي چشم مردم قرار ميدهد، صنف مشاوران املاک است، چون اعتبار يک مشاور املاک به پروانه کسب آن است . ما حدود  130هزار مشاور املاک داراي پروانه کسب در سطح کشور داريم که همه آنها پروانه کسب خود را در معرض ديد عموم  قرار ميدهند. وي ادامه داد: البته بنده نميگويم که صنف مشاوران املاک تخلف نميکنند اما بايد توجه داشت در يک صنف به اين گستردگي آيا نداشتن پروانه کسب آنهم کمتر از 100فقره بايد به اين شکل بزرگنمايي شود .

حسام عقبايي تأکيد کرد: البته ما در برابر تخلفهاي مشاوران املاک کوتاه نميآييم  اما آيا ارائه اين آمارهاي واهي نوعي تخلف محسوب نميشود. خدمات مشاوران املاک تنوع زيادي ندارد و  شامل خريدوفروش و اجاره است که  تعرفه آنها کاملاً مشخص است .

مردم تخلفات مشاوران را گزارش کنند

عقبايي با تأکيد بر اينکه نبايد تخلفات مشاوران املاک را ناديده بگيريم اما هرگز جرم قتل با عبور از چراغقرمز برابر نيست ،گفت: متأسفانه با اين آمارها تخلفات کوچک مشاوران املاک بسيار بزرگ جلوه دادهشده است. وي ادامه داد: چندين سازمان و نهاد ازجمله اتاق اصناف شهرستانها ،تعزيرات حکومتي، بازرسي ،بازرسين خود کميسيون تخصصي املاک و ... بر اين صنف نظارت دارند و اين کمال بيانصافي است که با ارائه تخلفاتي که با يک اخطار از تکرار آن جلوگيري ميشود ،خدمات يک صنف زحمتکش را زير سؤال برد .

عقبايي ادامه داد: هر تخلفي پيگيري خاص خود را دارد؛ مثلاً براي مطالبه بيشتر حقالزحمه مشاوران املاک از طرفين معامله، آنها ميتوانند شکايت خود را به کميسيون رسيدگي به شکايات و رسيدگي به تخلفات اتحاديه اعلام کنند و مطمئن باشند که با متخلفان برخورد قاطع و جدي                    خواهد شد و حتي ممکن است واحد صنفي متخلف با اعمال قانون پلمپ شود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: مردم ميتوانند هرگونه تخلفات مشاوران املاک را با شماره تلفن 7334 اعلام کنند و اطمينان داشته باشند به خواسته آنان رسيدگي خواهد شد.