هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش بهینه سازی اسراف!

سالني که پانصد و چهل و هفتمين همايش ملي «راهکارهاي بهينهسازي مصرف آب و انرژي» در آن جريان داشت غرق نور و روشنايي بود. سخنران همايش آن بالا داشت با حرارت صحبت ميکرد. رديف مدعوين، مودب و مرتب روي صندلي هايشان نشسته بودند. در جلوي رديف اول، که به مهمانان ويژه اختصاص داشت، روي چند ميز عسلي کوچک، چند ظرف بزرگ ميوه گذشته بودند، ولي از آنجا که سالها بود ديگر تقريبا چيزي به اسم کشاورزي در کشور وجود نداشت، ميوهها بيشتر شامل محصولات وارداتي افريقايي بود. همه ميهمانان و مدعوين همايش، بلااستثنا موقع ورود يک بطري آب معدني از ميز پذيرش برداشته بودند و الان که از شدت حرارت پروژکتورها و نورافکنهاي متعدد، هواي سالن حسابي گرم شده بود ميتوانستند با نوشيدن آب سرد وارداتي خودشان را خنک کنند. اما سخنران همايش که آن بالا از همه به پروژکتورها نزديکتر و زير تابش مستقيم نورافکنها بود، از همه بيشتر گرمش بود؛ به ويژه آن که تقريبا داشت خودش را ميکشت تا به شنوندگان حالي کند بايد در مصرف آب و برق صرفه جويي کنند. نيم ساعت بعد، سخنران که دچار گرمازدگي شده بود در سرويس بهداشتي سرش را گرفته بود زير شير آب سردي که آن طرفش معلوم بود از کدام کشور ميآمد .