هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شماره 200 و ضميمه تاسيسات

ساخت سرپناه در تاريخ چالشي بوده كه  همواره ذهن بشر را درگير خود كرده است. انساني كه در دورهاي خشت بر خشت ميگذاشت كه نهتنها سرپناهي بلكه خانهاي را بنا كند اينك اين همه را بر عهده اهلفن آن گذاشته و از اين منظر متضرر شده است. سياستِ آموزش، غذا و مسكن كشورهاي سوسياليستي و سياستِ مسكن با وامهاي طولانيمدت كشورهاي ليبراليستي نيز نتوانسته از حسرت داشتن خانه ايمن و آرام كم كند و در جهان بعد از فروپاشي ماركسيسم، هماينک در شرق جهان خانهها يکييکي با قهر و خشم دوزخيان زمين به نابودي كشيده ميشوند و در مغرب زمين حرص و آز بانكداران  و سرمايهداران برج عاجنشين، بينواترين قشرها را اسير خود كرده است. دويستمين نشريه پيام ساختمان را در حالي مطالعه ميکنيد كه در خلوت نشريات تخصصي صنعت ساختمان، اين نشريه يكي از مهمترين دغدغههاي جامعه امروزي را سرلوحه وظايف خود قرار داده است. در اين ميان ضميمه تأسيسات مبحث انرژي  و امور  مربوط به آن را بهعنوان يکي از مباحث مهم همواره پيگيري نموده است ؛ مبحثي كه نقطه تلاقي اقتصاد و سياست است. موضوع برق، آب، گاز، نفت و انرژيهاي نو با محوريت مبحث ساختمان وجهي بهضميمه تأسيسات بخشيده تا به ساختمان از ديدگاهي كلان و جامع بنگرد كه بيشك بر روي اين صنعت نيز تأثيرگذار خواهد بود. اين موضوع محل اعتنا و علاقه كارشناسان و اهلفن نيز قرار گفته و خوانندگان نيز از اين مباحث استقبال ميکنند. 

چالشهاي انرژي و تأسيسات زيربنايي بهاندازهاي است كه بيان فهرستوار آنها به چندين صفحه نياز دارد اما رويكرد پيام ساختمان تاكنون پرداختن به مبحث بسيار مهم بهرهوري، صرفهجويي و انرژيهاي نو بوده است؛ مباحثي كه در دو دهه گذشته رشد بسياري داشته و بهگونهاي معادلات انرژي جهان را تغيير داده است اما ما در اين زمينه از قافله عقب افتاده ايم و اگر هشيار نباشيم بار ديگر، در اين معركه جهاني از مدار پيشرفت و توسعه باز خواهيم ماند.

مبحث ديگر آب است كه به گمان ما مهمترين مسئله حال حاضر كشور به شمار ميآيد. خوشبختانه مسئولان وزارت نيرو هرچند دير اما بالاخره به اهميت تغيير سياستهاي خود در مورد سدسازي و حفر چاهها پي بردهاند. گرچه هنوز تنها در حرف ولي گفتههاي اميدواركنندهاي از زبان مسئولان شنيده ميشود. و بالاخره تأسيسات ساختماني كه آخرين حلقه از اين مدار به شمار ميرود و جايي است كه تمام اين نگرانيها و سياستها به ثمر مينشيند. متأسفانه در اين مرحله كارنامه مناسبي نداريم و هشدارها نيز نتوانسته به بهبود بهرهوري و كيفيت تجهيزات تأسيساتي منجر شود. تأسيساتي كه رابطه تنگاتنگي با آرامش و آسايش شهروندان دارد به بدترين وجهي اسباب نگراني است بهگونهاي كه مصرف انرژي در كشور را در برخي موارد تا 6 برابر متوسط جهاني افزايش داده است. ازآنجاکه وظيفه خبرنگار و نشريه هشدار است ،اين نشريه نيز تا آنجا كه توانسته و گوش شنوايي يافته ، بر اين وظيفه پافشاري كرده است. به همين دليل بررسي اين دغدغهها وظيفه خطيري است كه پيام ساختمان برعهدهگرفته و  قضاوت در مورد موفقيت آن را بايد به مخاطبان نشريه سپرد.