هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سد ماملو تهران را نجات داد

مشاور وزير نيرو با اعلام اينکه کرمان هنوز هم در وضعيت قرمز آبي قرار دارد، گفت: با ورود آب سد ماملو به تهران، تنش آبي پايتخت تا حدودي برطرف شده است.

حميدرضا جانباز با اشاره به اينکه بارشهاي پاييز 25 درصد کل بارشهاي سال آبي را شامل ميشود، گفت: براي اظهارنظر زود است ولي بارشهاي اخير عقبماندگيهاي آبي را جبران نخواهد کرد.اين مقام مسئول در وزارت نيرو افزود: استان تهران نيز با وجود بارشهاي اخير و با ورود منابع آبي به سد ماملو، بخشي از مشکلات تنش آبي آن مرتفع شده است. مديرعامل آبفاي کشور در خصوص کيفيت آب نيز خاطرنشان کرد: مرجع رسمي اعلام آلودگي يا کيفيت آب وزارت بهداشت است که بر توليد آب سالم نظارت و کنترل مستمر دارد.