تأمین گاز از مخازن ذخیره‌سازی آغاز شد

شمار نشریه : 200

همزمان با کاهش دماي هوا و افزايش مصرف گاز بهويژه در بخش خانگي، ماه گذشته برداشت از گاز ذخيرهشده در مخزن سراجه قم آغاز شده و از اين مخزن که در سال جاري گاز ذخيرهشده در آن با افزايش 35 درصدي نسبت به سال گذشته به يک ميليارد و 240 ميليون مترمکعب رسيده است، 250 ميليون مترمکعب گاز برداشت گرديده و به خطوط سراسري ارسال شده است.

بر اين اساس با آغاز کاهش دماي هوا از اوايل آبان ماه، تزريق به مخزن سراجه متوقف و در 21 آبان ماه با در سرويس قرار گرفتن يک واحد پالايشي با ظرفيت فراورش روزانه 5 ميليون مترمکعب، روزانه 4 ميليون مترمکعب گاز به خطوط سراسري ارسال شد. حجم برداشت از مخزن سراجه قم در برخي از روزها به 4,5 و 8.7 ميليون مترمکعب رسيده و هماکنون نيز روزانه 9 ميليون مترمکعب از اين مخزن برداشت ميشود.